Skriftlig spørsmål fra Bendiks H. Arnesen (A) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:512 (2001-2002)
Innlevert: 24.06.2002
Sendt: 24.06.2002
Besvart: 04.07.2002 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Bendiks H. Arnesen (A)

Spørsmål

Bendiks H. Arnesen (A): Stortinget vedtok i 1985 å opprette en statlig fullfinansiert sikkerhetsopplæring for fiskere, slik at alle fiskere skulle ha samme mulighet til å ta denne opplæringen, uavhengig av bosted og økonomi. Både faglig og praktisk er kursfartøyet av avgjørende betydning for å gi en god og realistisk opplæring. Nå kan det se ut til at utdannings- og forskningsministeren vil nedlegge hele ordningen og gjennomføre kursing på land.
Mener statsråden at dette vil gi en like god sikkerhetsopplæring?

Begrunnelse

Fiskeryrket har alltid vært forbundet med stor risiko for liv og helse sammenlignet med andre yrker. Arbeidet med risikoreduserende tiltak har derfor hatt meget høy prioritet i fiskernes organisasjoner og hos myndighetene.
Etter en prøveperiode ble en statlig fullfinansiert offentlig sikkerhetsopplæring for alle yrkesfiskere vedtatt opprettet av Stortinget i 1985. Dette ble gjort for å sikre at alle fiskere skulle ha samme mulighet til å ta sikkerhetskurset.
Sikkerhetsopplæringen har hatt stor forebyggende virkning, noe som kan dokumenteres ved at antallet ulykker har gått betydelig ned etter at opplæringen har fått innpass hos fiskerne.
Usikkerheten om fremtiden for sikkerhetsopplæringen for fiskere er nå stor fordi befraktningsavtalen for kursfartøyet går ut 31. desember 2002. Til tross for at ny avtale var klar i januar 2002, er denne enda ikke undertegnet. Dette skyldes manglende respons fra Utdannings- og forskningsdepartementet.
22. mai i år fremmet jeg et skriftlig spørsmål til utdannings- og forskningsministeren om saken. I svaret av 28. mai 2002 sier statsråden bl.a. at "Saken er et budsjettspørsmål for 2003. Nærmere omtale av saken må derfor avvente behandlingen av statsbudsjettet 2003".
Jeg oppfattet dette svaret som svært lite betryggende, og reiste derfor på nytt et skriftlig spørsmål til samme statsråd den 6. juni 2002 hvor jeg påpeker at en avklaring først i budsjett 2003 vil være altfor sent.
I sitt svar av 11. juni 2002 sier statsråden blant annet: "Sikkerhetskursene kan organiseres på flere måter, blant annet kan kursene gjennomføres ved landbaserte kurssentra, slik det delvis gjøres i dag."
Dette oppfatter jeg som et signal fra utdannings- og forskningsministeren om at Regjeringen er i ferd med å foreta en styrt avvikling av denne viktige og landsomfattende sikkerhetsopplæringen for fiskere.
Jeg fremmer derfor saken som et spørsmål til fagstatsråden for fiskeri, fordi dette dreier seg om viktige rammebetingelse for yrkesutøvere i fiskerisektoren.
Personlig vil jeg følge opp saken med sikte på å redde den viktige sikkerhetsopplæringen for fiskere.

Svein Ludvigsen (H)

Svar

Svein Ludvigsen: Sikkerhetsopplæring blant fiskere er et viktig spørsmål. Jeg ønsker imidlertid ikke å svare på skriftlig spørsmål nr. 512 før budsjettet legges frem til høsten. Dette er i samsvar med det utdannings- og forskningsministeren har sagt i sitt svar tidligere. Jeg kan heller ikke gi noen kommentarer til stortingsrepresentantens tolkning av hva han legger i utdannings- og forskningsministerens svar.