Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:55 (1997-98)
Innlevert: 23.01.1998
Sendt: 26.01.1998
Besvart: 02.02.1998 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): "Trykkimpregnerte materialer som bl.a brukes i flere kommunale bygninger og lekeapparater inneholder giftstoffene krom, arsen og kobber. Det kan forekomme lokale avsig av arsen i jorden rundt denne typen materialer. Unger som får i seg for mye av denne jorden kan få helseskader. I Danmark er all bruk av denne typen materiale forbudt. Vil statsråden sørge for at det blir foretatt en faglig vurdering av helsefarene ved bruk av dette materialet og eventuelt foreslå et forbud på linje med Danmark?"

Begrunnelse

Guro Fjellanger (V)

Svar

Guro Fjellanger: Det er et viktig spørsmål representanten Langeland stiller. Kobber, krom og arsen er giftig, og kan forårsake skader både på helse og miljø. I impregnerte trematerialer er det vanlige at alle tre stoffene forekommer samtidig (CCA-behandlet trevirke). Forskerne har lenge vært klar over faren for at stoffene kan lekke ut i miljøet ved kontakt med fuktighet. Men utlekkingen har hittil vært antatt å være relativt beskjeden, i mengder som ikke skulle medføre helsefare. Nye undersøkelser, som den medieomtalte undersøkelsen av lekeplasser i Trondheim, har vist at utlekkingen er høyere enn tidligere antatt. På den annen side er det grunn til å tro at nivåene varierer med lokale forhold. Vi vil foreta en gjennomgang av de siste funnene, og vurdere om det er behov for flere undersøkelser.

Når det gjelder lekeplassutstyr er regelen klar. Forskrift om lekeplassutstyr fra 1996, som forvaltes av Barne- og familiedepartementet og Miljøverndepartementet, bestemmer at lekeplassutstyr ikke skal inneholde, avgi eller danne stoffer eller produkter som er klassifisert som helsefarlige i en slik konsentrasjon eller form at de kan medføre helsefare for barn eller andre. Statens forurensningstilsyn har utarbeidet veiledende normer for forurenset jord ved følsom arealbruk, noe som bl.a. vil gjelde barnehager. Trykkimpregnet materiale som kan avgi stoffer i mengder som overskrider disse normene, bør ikke benyttes i lekeplassutstyr. Vi vil sørge for at regelverk, normer og praktiske tiltak blir bedre kjent. Statens forurensningstilsyn er i ferd med å utarbeide informasjon som blir sendt til alle kommuner. Videre mener jeg vi må se nærmere på om vi har gjort det som er nødvendig for at disse reglene virker i praksis. Vi må være sikre på at barn blir beskyttet mot gift på lekeplassen. Ut fra et føre var-prinsipp er det viktig med en sikkerhetsmargin som gir beskyttelse også for særlig sårbare grupper slik som barn.

Impregnerte trematerialer har et bredt bruksområde, og miljøvernmyndighetene har under vurdering mer generelle virkemidler overfor CCA-behandlet trevirke. Dette er en del av arbeidet for å nå overordnede miljøvernpolitiske mål om at de samlede tilførslene til miljøet av stoffer som bl.a. krom, arsen og kobber skal reduseres vesentlig. I Norge har vi foreløpig ikke gått inn for et generelt forbud mot impregnert trevirke. Vi satser på en sammensatt virkemiddelbruk, som bl.a. skal sikre at trevirke ikke inneholder konsentrasjoner av disse stoffene som kan medføre helsefare. Vi følger imidlertid nøye med i saken om det danske forbudet mot bruk av arsen i impregnert trevirke, som nylig ble notifisert i EU. Europakommisjonen har varslet at forbudet vil være i strid med Romatraktaten, men den danske regjeringen vil likevel innføre det. Danskene har gjort urovekkende funn av arsen i grunnvannet, og har et særskilt behov for å beskytte dette som drikkevannsressurs.

Blant de virkemidlene miljøvernmyndighetene vurderer er en mengdegradert avgift på trevirke som er impregnert med kobber, krom og arsen, for å dreie forbruket over til mindre skadelige impregneringsmidler eller helt andre typer materialer. Miljøvernmyndighetene, i samarbeid med Kommunal- og Regionaldepartementet, planlegger også en bred satsning på mer miljøeffektive bygg. Det å redusere bruken av helse- og miljøfarlige kjemikalier i byggmassen blir ett av de viktige elementene i dette. Andre tiltak som har prioritet er bedre avfallssystemer for bygge- og rivningsavfall, herunder en vurdering av om impregnert trevirkeavfall bør behandles som spesialavfall.

De nye funnene fra Trondheim illustrerer at arbeid for å øke kunnskapen om skadelige effekter av helse- og miljøfarlige stoffer må ha høy prioritet. Samtidig er det en påminnelse om at føre var-prinsippet må være førende på dette området, særlig når det gjelder å gi sårbare grupper slik som barn tilstrekkelig beskyttelse.