Skriftlig spørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:511 (2001-2002)
Innlevert: 21.06.2002
Sendt: 24.06.2002
Besvart: 02.07.2002 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): Stortinget har vedteke oppmjuking i regelverket i forhold til sesongarbeid og bruk av utanlandsk arbeidskraft.
Kan statsråden stadfeste at dette er formidla til UDI og at det er etablert ein romslegare praksis på dette feltet?

Begrunnelse

Eg er gjort kjend med at Viken Gartneri fekk store vanskar med drifta si som fylgje av avslag på søknad om sesongarbeidsløyve. Gartneriet hadde all grunn for å rekne med eit positivt svar. Aetat Stranda tildelte i februar løyve for ti personar frå visumfrie land. UDI avslo i brev av 8. april dei same løyva. Det har seinare vore korrespondanse frå Norsk Gartnerforbund til UDI og saka ser no ut til å finne si løysing i denne omgang. Det er einskildsakene som gir andlet til gjeldande praksis. Eg finn handteringa av denne saka å vere i strid med dei signala statsråden har gitt og som også Stortinget har vore opptekne av skal gjelde. Eg ber difor statsråden gjennomgå og klargjere ei praktisering av lovverket som ikkje gir grunn for mistyding.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Mange arbeidsgivere i Norge har, og har i lengre tid hatt, problemer med å dekke sitt behov for arbeidskraft. De som klarer å rekruttere arbeidskraft fra land utenfor EØS-området opplever ofte å støte på hindringer, blant annet i form av lang saksbehandlingstid, før arbeidstakeren kan starte i arbeid. For å gjøre regelverket mer fleksibelt, og derved lette rekrutteringen av utenlandsk arbeidskraft, vedtok Stortinget i juni i fjor gjennom en endring av utlendingsloven, at spesialister og sesongarbeidere skal kunne fremme søknad om arbeidstillatelse fra riket. Lovendringen trådte i kraft 1. januar 2002.

Endringen gjaldt kun søknadsprosedyrene. De øvrige vilkårene for arbeidstillatelse for sesongarbeid ble ikke endret ved denne lovendringen. For sesongarbeidere har det fra lenge før denne lovendringen, vært særskilte retningslinjer for søknadsbehandlingen. For denne gruppen kan arbeidsgiveren søke på vegne av arbeidstakeren om arbeidstillatelse. Ordningen gjelder for arbeidsgivere innen landbruks- og skogbruksnæringen og der arbeidstakeren er visumfri til Norge. De aller fleste tillatelser til sesongarbeid gis til arbeidstakere innen disse næringene. For utenlandsk sesongarbeidskraft gjelder altså de mest liberale søknadsprosedyrer - arbeidsgiveren kan søke på vegne av arbeidstakeren og arbeidstakeren kan søke fra riket. Jeg kan derfor vanskelig se at de problemene Viken Gartneri har hatt med å få de nødvendige arbeidstillatelser for sesongarbeidere har sammenheng med lovendringene som ble foretatt i fjor.

Endringen av utlendingsloven nødvendiggjorde endringer i utlendingsforskriften. Lov- og forskriftsendringene som gjaldt utenlandsk sesongarbeidskraft ble formidlet til Utlendingsdirektoratet ved departementets rundskriv H-41/01 av 27. desember 2001.

Når det gjelder behandling av enkeltsaker etter utlendingsloven, så ligger dette utenfor departementets ansvarsområde. Jeg finner derfor ikke grunn til å gå nærmere inn på behandlingen av enkeltsaken som det er vist til. Departementet vil imidlertid fortløpende foreslå lov- og forskriftsendringer når vi får kunnskap om at regelverket ikke fungerer tilfredsstillende, med mindre forhold som avdekkes mer naturlig hører inn under lovutvalget som innen 31. desember 2003 skal fremlegge forslag til ny utlendingslov.

Jeg er svært opptatt av at forholdene skal legges til rette for rekruttering av arbeidskraft fra utlandet, slik at arbeidsgivere får dekket arbeidskraftbehovet som ikke kan dekkes ved innenlandsk arbeidskraft. Departementet sendte 11. juni i år et notat om arbeidsinnvandring og ufaglært arbeidskraft på høring. Formålet med notatet er å bidra til en debatt om arbeidsinnvandring, innhente synspunkter fra ulike hold og få et bedre grunnlag for Regjeringens videre arbeid med endring av regelverket. Etter høringsrunden vil innkomne uttalelser bli vurdert og forslag til ny politikk bli lagt frem for Stortinget.

Departementet vil med det første også sende på høring et forslag om at arbeidsgivere skal gis generell adgang til å fremme søknad på utlendingens vegne. Departementet arbeider også med forslag til forskriftsendring om å forlenge tidsrommet for sesongarbeidstillatelsene.