Skriftlig spørsmål fra Morten Lund (Sp) til sosialministeren

Dokument nr. 15:521 (2001-2002)
Innlevert: 27.06.2002
Sendt: 28.06.2002
Besvart: 05.07.2002 av sosialminister Ingjerd Schou

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): Det ble opplyst i mediene 24. juni at spritsalget har gått opp med 11 pst. det siste året. Samtidig vet vi at stadig flere unge nyter alkohol, og at sykdommer relaterte til alkohol opptar mange senger på sykehus.
Hva er Regjeringen sin målsetting nå for å få ned alkoholbruken i forhold til dette?

Begrunnelse

For første gang på mange år øker Vinmonopolets salg av sprit. Siden begynnelsen på 80-tallet har brennevinssalget på Vinmonopolet vært synkende. Oppsvinget nå er det derfor god grunn til å merke seg.
Samlet økte polsalget med 6 pst. i perioden januar til mai i år. Rådgiver Jens Nordahl i Vinmonopolet sier til NRK: "Vi selger nok stadig mer brennevin, nettopp fordi brennevin er blitt billigere." Nordahl trekker også fram nye rusbrusprodukt og etableringen av nye utsalg som forklaringsgrunner. Han tror også det kan være mer dyptpløyende grunner for salgsoppsvinget.
På 1990-tallet hadde regjering og storting en målsetting om å redusere alkoholbruken i Norge med 25 pst. innen år 2000 for å følge opp målsettingen til Verdens helseorganisasjon (WHO). Nå finnes det ingen målsetting lenger om reduksjon.
Det blir påstått at hver fjerde sykehusseng er opptatt av folk med alkoholrelaterte sykdommer eller ulykker som følge av alkoholbruk. I tider med lange sykehuskøer og med påfølgende dårlig økonomi på helsesektoren, bør det være god grunn for å se på dette på nytt.
I den handlingsplanen som Regjeringen nå arbeider med på dette området bør det derfor komme en målsetting for reduksjon av alkoholbruken med en godt utarbeidd plan for hvordan en kan oppnå dette.

Ingjerd Schou (H)

Svar

Ingjerd Schou: Utgangspunktet for Regjeringens alkoholpolitikk er at alkohol er en lovlig vare som samtidig har store skadevirkninger for enkeltindivider og samfunn. Regjeringens langsiktige mål i alkoholpolitikken er å redusere de skader og lidelser bruk av alkohol påfører den enkelte og samfunnet. Samtidig oppleves alkohol som positivt for mange mennesker, og en alkoholpolitikk må også ta hensyn til det.

Fra Vinmonopolet får jeg opplyst at salget av brennevin i vareliter har økt med 11,1 pst. de første fem månedene i år. Dette må sees i sammenheng med den avgiftsreduksjonen som ble gjennomført for brennevin fra 1. januar 2002. En viktig begrunnelse for avgiftsreduksjonen var å sikre at en større del av brennevinsomsetningen skjer i kontrollerte former gjennom Vinmonopolet. Det er for tidlig å si om salgsøkningen også representerer en forbruksøkning i befolkningen, eller om det kan skyldes en vridning i omsetningsformer, slik som målet har vært.

Vinmonopolet opplyser også at omgjort til ren alkohol har brennevinssalget økt med 7,7 pst. de fem første månedene i år. At det er et relativt stort avvik mellom økning i vareliter og økning i ren alkohol skyldes en svært høy salgsøkning av lavalkoholholdige brennevinsdrikker. Siden nyttår har det vært en svært aktiv markedsføring av disse produktene på utestedene. Sosial- og helsedirektoratet har flere saker gående i forhold til mulige overtredelser av reklameforbudet, noe jeg i så fall mener det må slås hardt ned på.

Uavhengig av om det økte brennevinssalget de siste månedene representerer en reell forbruksøkning eller ikke, skal jeg være den første til å innrømme at vi har en svært vanskelig balansegang foran oss i alkoholpolitikken. Det er ikke tvil om at det norske alkoholpolitiske klimaet er i endring og at de virkemidler som vi har tatt i bruk for å beskytte folks liv, helse og trivsel er under press. Vi vet at alkoholomsetningen har økt hvert år siden 1992. Det har vært en sterk økning av alkoholforbruket blant ungdom. Samtidig har oppslutningen i befolkningen om en restriktiv alkoholpolitikk sunket.

Den store utfordringen i tiden framover blir å kunne forene respekt for enkeltmenneskets valgfrihet og det faktum at staten ikke bare har en rett, men også en plikt til å beskytte sine borgere mot de skader som de påføres av andre. I handlingsplanen mot rusmiddelproblemer, som Regjeringen vil legge fram i høst, vil vi synliggjøre de dilemmaer som vi står overfor i alkoholpolitikken, og klargjøre mulige veivalg.