Skriftlig spørsmål fra Ola D. Gløtvold (Sp) til landbruksministeren

Dokument nr. 15:529 (2001-2002)
Innlevert: 28.06.2002
Sendt: 01.07.2002
Besvart: 05.07.2002 av landbruksminister Lars Sponheim

Ola D. Gløtvold (Sp)

Spørsmål

Ola D. Gløtvold (Sp): Landbruksdepartementet arbeider for å få fjernet grensekontroll av fiskeutstyr, kanoer og rafte/padleutstyr. Ansvaret for desinfeksjon skyves over på fylkesveterinærene, selv om det ikke finnes bemanning eller forsvarlig system for å kontrollere om utstyret er desinfisert, spesielt ikke båtene.
Hvordan kan Regjeringen forsvare å utsette de viktige ferskvannsfiskeressursene og laksevassdragene våre for en slik stor risiko ved å avvikle dagens system som både er billig og enkelt?

Begrunnelse

Landbruksdepartementet har iverksatt et hastverksarbeid for å få fjernet kontrollen med fiskeutstyr, kanoer og rafte/padleutstyr på grensen. I dag må de som kommer fra utlandet legge fram attest ved grensekontrollen fra offentlig veterinær på at utstyret er vasket og desinfisert for å hindre overføring av bl.a. Gyrodactylus Salaris.
Det nye regimet betyr at alle reiser fritt inn i landet og at de må fanges opp på en tilfeldig og frivillig måte for å sikre at båter og fiskeutstyr blir desinfisert før det brukes i norske vassdrag. Det overlates til grunneierne/hjemmelshaverne av fiskerettighetene å stille sine private krav for å slippe til fiskere i friske vassdrag.
Det er allerede mer enn nok problemer med å forsøke å organisere desinfeksjon før fiskere og padlere forlater smitta norske vassdrag, om vi ikke også i tillegg skal gi slipp på grensekontrollen. Det er oppsiktsvekkende at Regjeringen vil svekke kontrollen med import av utstyr som kan føre med seg smitte til akvatiske organismer som for eksempel norsk villaks.

Lars Sponheim (V)

Svar

Lars Sponheim: Miljøverndepartementet, Statens dyrehelsetilsyn og Landbruksdepartementet hadde 16. mai 2001 et møte for å diskutere krav til desinfeksjonsattest ved innførsel av fiskeutstyr, båter og annet utstyr som er brukt i vassdrag i utlandet. Intensjonen ved innførsels- og utførselsforskriften er i første rekke å forhindre at fiskeutstyr, båter og annet utstyr som er brukt i vassdrag i utlandet ikke brukes i vassdrag i Norge før dette er tilfredsstillende rengjort og desinfisert. Det var bred enighet på møtet om at denne ordningen fungerer dårlig i praksis og at det skulle utredes hvordan forholdene kan legges mest mulig til rette for å sikre desinfeksjon uten krav til slik attest. Instansene var imidlertid også enige om at det er et behov for å intensivere kontrollen med kravet om desinfeksjon innenlands, og at en prosess i samarbeid med næringen burde igangsettes med sikte på å utrede aktuelle tiltak.

Statens dyrehelsetilsyn - Sentralforvaltningen har gjennomført en utredning i samarbeid med blant annet Norske Lakseelver og Norges Padleforbund, og har satt i gang arbeid for å opprette desinfeksjonsstasjoner over hele landet. Antall stasjoner og plassering i hvert distrikt avgjøres av fylkesveterinær/distriktsveterinær. Det planlegges også informasjonskampanjer overfor fiskere og padlere. Kravet til desinfeksjonsattest for brukt fiskeutstyr fra utlandet vil imidlertid ikke oppheves før vi har på plass ett tilfredsstillende apparat for desinfeksjon.

Etableringen av et nettverk av desinfeksjonsstasjoner over hele landet vil uten tvil føre til en styrket kontroll av desinfeksjon av fiskeutstyr og annet utstyr som er brukt i vassdrag i utlandet. Dessuten vil kontrollen med krav om desinfeksjon innenlands intensiveres.