Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helseministeren

Dokument nr. 15:546 (2001-2002)
Innlevert: 05.09.2002
Sendt: 06.09.2002
Besvart: 12.09.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Det kan kreves vandelsattest for tilsetting i skoler og barnehager, men ikke ved tilsetting i helseinstitusjon. Dette innebærer at helsepersonell som er dømt for pedofili eller andre seksuelle overgrep likevel kan utføre arbeid i nærkontakt med barn og andre, uten at arbeidsgiver kan kreve vandelsattest for å redusere faren for nye overgrep.
Mener helseministeren at krav til vandelsattest bør kunne stilles også innen helseinstitusjoner, og vil en lovendring i så fall være aktuelt?

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Det er et viktig tema stortingsrepresentant Olav Gunnar Ballo peker på i sitt spørsmål. Som helseminister er jeg til enhver tid opptatt av at alle pasienter, og da spesielt barn og unge, skal kunne møte helsevesenet på en trygg måte og uten frykt for å bli utsatt for overgrep. Et krav om vandelsattest for helsepersonell kan være et av flere virkemidler for å oppnå dette.

Jeg viser til Dokument nr. 8:41 (1999-2000) og Innst. S. nr. 194 (1999-2000) hvor Stortinget bad Regjeringen om å legge fram en vurdering og lovforslag til hvordan vandelsattest for helsepersonell kan sikre at barn som søker til helsevesenet ikke møter helsepersonell som har begått seksuelle overgrep mot barn eller umyndige. Videre bad Stortinget Regjeringen om en bred vurdering av hvordan barn og andre spesielt utsatte grupper i møte med offentlig og/eller privat sektor, utover helse- og oppvekstsektor, skal sikres mot overgrep og garanteres rettssikkerhet og trygghet.

Det såkalte Politiregisterutvalget nedsatt av Justisdepartementet arbeider med et forslag til regelverk vedrørende politiregister. Etter våre opplysninger vil dette arbeidet være ferdigstilt i løpet av desember i år. Utvalget vil se på de ulike problemstillinger knyttet til bruk av politiattester. Innstillingen vil ha betydning for Helsedepartementets oppfølging av ovennevnte stortingsvedtak ettersom bruk av politiattester kan være et sentralt virkemiddel for å forhindre at personer som har begått overgrep, innehar en stilling som innebærer kontakt med barn.

Når utredningen foreligger er det opp til de enkelte berørte departementene å vurdere hvordan barn og andre spesielt utsatte grupper i tråd med stortingsvedtaket skal sikres mot overgrep.

Det er viktig å se regelverket i sammenheng og på tvers av sektorer. Jeg ser det derfor som naturlig å avvente vårt videre arbeid vedrørende eventuelt krav om vandelsattest for helsepersonell til Politiregisterutvalgets utredning foreligger.