Skriftlig spørsmål fra Torstein Rudihagen (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:547 (2001-2002)
Innlevert: 05.09.2002
Sendt: 06.09.2002
Besvart: 13.09.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Torstein Rudihagen (A)

Spørsmål

Torstein Rudihagen (A): Beitostølen helsesportsenter er ett av de fire spesielle helsesportssentrene som finansieres over folketrygdens budsjett. Helsesportsenteret er nå kommet i store økonomiske vanskeligheter, mye pga. økte utgifter til KLP, og det er fare for den videre drift. Institusjonen har foretatt store nedbemanninger og innsparinger i driften. Likevel er den økonomiske situasjonen nå prekær.
Hva vil helseministeren gjøre for å berge denne viktige institusjonen?

Begrunnelse

Beitostølen helsesportsenter har siden det ble startet tidlig på 70-tallet hatt en stor betydning for forbedring av funksjonshemmedes livssituasjon. Helsesportsenteret er en offentlig stiftelse og driften finansieres over folketrygdens budsjett. For 2002 ble rammebevilgningen fastsatt av HD til 37,1 mill. kr (ramme 2001 pluss 3 pst.). Helsesportsenterets egne nøkterne beregninger for 2002 lå på 39 mill. kr. Allerede her er det ikke noe samsvar mellom rammen og utviklingen av kostnadene. Helsesportsenteret er i forhandlinger med Sunnaas Sykehus HF om et formalisert samarbeid. Det samme gjelder i forhold til Helse Øst RHF. De er altså aktive i markedet og arbeider hardt med intern utvikling.
Senteret har inneværende år kuttet ca. åtte årsverk for å spare ca. to mill. kr i løpet av resten av 2002 og 2003. Regnskapet for 2001 ble gjort opp med et underskudd på 1 487 005 kr, noe som i hovedsak skyldes tilleggspremie til KLP på 1 283 671 kr. Tilleggspremien til KLP for 2002 viser seg nå å bli på 1 694 680 kr. På tross av store innsparingstiltak, ligger det nå an til at det akkumulerte underskuddet ved årets utgang blir 3,5 mill. kr. Senteret er nå i likviditetsnød og tidsnød i forhold til innbetaling til KLP.
Senteret jobber offensivt med faglig og administrativ utvikling, men situasjonen er nå slik at det er umulig å komme lenger. Her haster det med å få gjort noe for å berge denne institusjonen. Jeg regner med at helseministeren deler mitt syn på betydningen av å opprettholde dette tilbudet. Det samme gjelder selvsagt også de andre spesielle helseinstitusjonene.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: For det første har jeg lyst til å understreke at Beitostølen helsesportsenter gjennom de over 30 årene det har vært i drift, har vært et godt rehabiliteringstilbud for blinde og svaksynte, for funksjonshemmede, kronisk syke og personer som har hatt behov for mer omfattende rehabiliteringsopplegg etter ulykker eller sykdom. Jeg er ikke i tvil om at Beitostølen helsesportsenter fortsatt har sin absolutte berettigelse. Beitostølen helsesportsenter står for faglig dyktighet og profesjonell drift.

Som det fremgår av begrunnelsen for spørsmålet som er stilet til meg fra representant Rudihagen, har Beitostølen helsesportsenter i likhet med de øvrige spesielle helseinstitusjonene fått økt sine pensjonspremier som følge av sitt medlemskap i KLP. Jeg er også kjent med at Beitostølen helsesportsenter har opplevd denne økningen av pensjonspremiene til KLP som en betydelig økonomisk belastning for driften av senteret.

Bevilgningen til Beitostølen helsesportsenter og de øvrige spesielle helseinstitusjonene blir hvert år fastsatt av Stortinget. På grunnlag av denne bevilgningen fastsetter departementet budsjettrammene og kurdøgnprisene for den enkelte institusjon. Dette betyr at det er institusjonene selv som må sørge for å tilpasse driften til de økonomiske rammebetingelser som på denne måten er fastsatt av Stortinget og departementet. Helsedepartementet foretar imidlertid en spesiell vurdering av den situasjon som har oppstått, og vil komme tilbake til dette i nær framtid.