Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:548 (2001-2002)
Innlevert: 05.09.2002
Sendt: 09.09.2002
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 17.09.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Dersom det er mogleg å få fleire til å reise med tog, i staden for t.d. fly, ville utsleppa av klimagassar bli kraftig reduserte. Og ved etableringa av eit kvoteregime vil utslepp i framtida ha ein økonomisk kostnad for den som står for utsleppa.
Er statsråden samd i at det er viktig å planleggje for å redusere utsleppa av klimagassar, ev. er han også samd i at nye prosjekt som kan redusere desse utsleppa, må kunne ta dette med i kostnadsoverslaga?

Begrunnelse

Viser til artikkel i avisa Ryfylke fredag 9. august i år, kor det kjem fram at ein høgfartsbane mellom Aust- og Vestlandet vil kunne spare miljøet for nær 400 000 tonn CO2, og den utgreiinga som samferdsleministeren gjer på høgfartsbane. Viser også til at dei i Frankrike og Spania legg stor vekt på reduserte klimaproblem ved utbygging av høgfartsbanar.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Som det fremgår av den framlagte tilleggsmeldingen om klimapolitikken ønsker Regjeringen å føre en offensiv klimapolitikk. Et nasjonalt kvotesystem skal være på plass i 2005 i tillegg til at en rekke andre nasjonale tiltak gjennomføres. Samtidig beholder vi dagens CO2-avgifter. Samlet vil dette føre til at Norge får et av verdens mest omfattende systemer for å regulere utslipp av klimagasser. For transportsektoren spesielt ønsker Regjeringen å føre en politikk som effektivt bidrar til å redusere klimagassutslippene. Det viktigste virkemidlet er CO2-avgift på drivstoff. I tillegg vil økt vektlegging av samordnet areal- og transportplanlegging, styrket kollektivtransport, tilrettelegging for økt bruk av biodrivstoff og tilrettelegging for økt bruk av sykkel og gange også bidra til reduserte klimagassutslipp.

Miljøhensyn skal integreres i transportplanleggingen. Planlegging og prioritering av transportinfrastruktur skjer innen rammen av Nasjonal transportplan. I denne prosessen analyseres svært mange prosjekter. I analysene inngår alle relevante nytte- og kostnadselementer også endringer i CO2-utslipp. Det tilstrebes at analysene bygger på kostnader og priser som reflekterer samfunnets samlede kostnader for ulike transporter, inkludert miljøkostnadene. Endelige prioriteringer vil være et resultat av avveining mellom de ulike nytte- og kostnadskomponenter, ikke klimagassutslippene isolert.

Hovedstrategien overfor globale miljøproblemer er bruk av tverrsektorielle virkemidler. Både bensin og autodiesel er ilagt CO2-avgift. I 2005 vil det bli innført et nasjonalt kvotesystem. Denne type virkemidler gjør at alle aktørene i transportsektoren i sine valg må ta hensyn til kostnadene ved klimagassutslipp. En slik virkemiddelbruk bidrar også til en kostnadseffektiv klimapolitikk gjennom å stimulere til tiltak på områder hvor effekten er størst pr. krone. Transporttiltak som gir lave CO2-utslipp vil få dette reflektert i beslutningsgrunnlaget.