Skriftlig spørsmål fra Heidi Sørensen (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:551 (2001-2002)
Innlevert: 06.09.2002
Sendt: 09.09.2002
Besvart: 17.09.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Heidi Sørensen (SV)

Spørsmål

Heidi Sørensen (SV): I St.meld. nr. 26 (2001-2002) Bedre kollektivtransport heter det at Regjeringen legger opp til å: "Gi høy prioritet til kollektivtiltak i vegbudsjettet". Dette forutsetter at planmyndighetene utreder gode kollektivalternativer til vegbygging.
Hva har samferdselsministeren tenkt å gjøre for å sikre at det i forbindelse med planleggingen av ny Rv 2 utredes et 0-alternativ, med utbedring av eksisterende vegtrasé, og et kollektivalternativ?

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: St.meld. nr. 26 (2001-2002) Bedre kollektivtransport omfatter Regjeringens samlede politikk for å styrke kollektivtransporten innenfor en helhetlig transportpolitikk. Meldingen legger bl.a. til grunn at gode og raske kollektivtransporttilbud skal videreutvikles internt i regioner og mellom landsdelene. For de største byområdene er det lagt opp til at kollektivtransporten skal ta en større andel av transporten, samtidig som veksten i transportbehovet begrenses. Dette forutsetter et nært samarbeid mellom sentrale og lokale myndigheter om samordnet bruk av virkemidler. Utbyggingen av infrastrukturen er en viktig del av denne politikken. Investeringstiltak for kollektivtrafikken på riksvegene finansieres over riksvegbudsjettet, eventuelt bompenger. Jeg viser videre til ordningen med storbymidler og ordningen med alternativ bruk av riksvegmidler og bompenger.

Når det gjelder Rv 2 er utbygging av denne omtalt i St.meld. nr. 37 (1996-1997) Norsk veg- og vegtrafikkplan 1998-2007 og St.meld. nr. 46 (1999-2000) Nasjonal transportplan 2002-2011. Hovedproblemene med dagens veg er følgende:

- Randbebyggelse med mange avkjørsler.

- Sammenblanding av lokal- og fjerntrafikk.

- Gjennomgående for smal vegbane.

- Enkelte delstrekninger har svært dårlig veggeometri.

Det er utarbeidet en samlet konsekvensutredning for Rv 2 fra Kløfta til Kongsvinger, en strekning på ca. 60 km. Konsekvensutredningen ble godkjent i 1999/2000. På ordinær måte ble utredningsprogrammet forelagt Miljøverndepartementet før det ble fastsatt av Vegdirektoratet. Bakgrunnen for utredningsarbeidet var bl.a. forventet økt aktivitet i området etter lokaliseringen av hovedflyplassen på Gardermoen.

I tråd med den ordinære metodikken ved planlegging av vegprosjekter ble 0-alternativet utredet. 0-alternativet er en beskrivelse og analyse av hvordan forholdene på og langs eksisterende veg vil utvikle seg dersom prosjektet ikke blir gjennomført.

Det ble også utarbeidet en egen delutredning om kollektivtrafikksystemet i området. Konklusjonen var at det må tas i bruk svært omfattende virkemidler på kollektivsiden for å dekke forventet trafikkøkning uten å bygge ut Rv 2 og at dette anses som urealistisk. Det ble videre konkludert med at det er viktig at en ved utbyggingen av riksvegen oppnår gode løsninger for kollektivtrafikken ved bygging av kollektivterminaler med god tilgjengelighet.

I konsekvensutredningen er utbedring av eksisterende veg i den framtidige løsningen for Rv 2 vurdert, og vegkontorene i Akershus og Hedmark anbefaler dette på visse strekninger. På andre strekninger anbefales ikke dette fordi de samlede inngrep til lokale kjøreveger, gang- og sykkelveger og støyskjerming blir store.

Endelig trasé for Rv 2 fastsettes gjennom planprosesser etter plan- og bygningsloven i de fire berørte kommunene Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger, innenfor alternativer/korridorer som er konsekvensutredet.

Jeg er imidlertid opptatt av å bedre kollektivtransportsystemet også i denne regionen. Når utbygging av Rv 2 forelegges departementet, vil jeg derfor bl.a. vurdere saken i forhold til kollektivtransportsystemet i regionen. Jeg mener også det er ønskelig å styrke jernbanetilbudet i regionen, spesielt når det gjelder behovet for større kapasitet på banen. Styrket jernbanetilbud er for meg en viktig del av en helhetlig transportpolitikk i regionen.