Skriftlig spørsmål fra Knut Storberget (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:553 (2001-2002)
Innlevert: 10.09.2002
Sendt: 10.09.2002
Besvart: 16.09.2002 av justisminister Odd Einar Dørum

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Hvordan har nye politistillinger og øvrige ressurser fordelt seg de siste årene, og ser justisministeren noen mulighet for at lensmannsdistriktene nå kan styrkes både mht. økonomi og stillingshjemler?

Begrunnelse

På reise i Hedmark er jeg gjort kjent med at flere lensmannskontorer sliter for å tilfredsstille de krav en god polititjeneste stiller. Ved eksempelvis alvorlige kriminelle handlinger i Folldal (innbrudd i bank), har politiet ikke kunnet rykke ut. Antall stillingshjemler de senere årene har stort sett vært stabilt her i motsetning til såkalte sentrale strøk. Dette skaper unødig frykt, risiko for økt kriminalitet og økt stress hos politiet.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Budsjettildelingen de siste fem år har for politi- og lensmannsetaten økt fra 5 061 105 000 kr i 1998 til 6 479 289 000 kr i 2002. I samme periode (1998-2002) er det opprettet over 1 100 nye stillinger i politi- og lensmannsetaten. Stillingene er fordelt med ca. 900 stillinger til politiutdannet personell og de øvrige til andre kategorier.

Stillingene er fordelt til politidistriktene/særorganene både ut fra gjeldende bemanning og i forhold til de politimessige utfordringene man står overfor i distriktene. Når det gjelder de mer formelle prioriteringshensyn nevnes at Politidirektoratet iht. Hovedavtalen drøfter fordeling av budsjett og personell med fagorganisasjonene med sikte på å bli enige om fordelingen både sentralt og lokalt. Stillingene fordeles til politidistriktene, og det tilligger politimestrene å foreta den interne fordeling i eget distrikt. Slik fordeling foretas i forhold til lokale utfordringer og lokalt kriminalitetsbilde. Muligheten for å styrke lensmannsdistriktene mht. økonomi og stillingshjemler lokalt, ligger således til den enkelte politimester innenfor den totale ressursramme politidistriktet er tildelt. Ved ledighet i stilling kan politimesteren etter drøftelser med fagforeningene også gjøre om stillingen til annen kategori.

Det er naturlig i denne sammenheng også å nevne Politireformen. Politidirektoratet har ansvaret for å gjennomføre reformen, jf. St.meld. nr. 22 (2000-2001). Det er en klar forutsetning at reformen skal gi gevinster i form av omdisponering av mannskaper til operativ og publikumsrettet tjeneste. Arbeidet med Politireform 2000 omfatter også at POD i løpet av 2003 skal foreta en gjennomgang av de såkalte "driftsenhetene", som inkluderer lensmannskontorene.

Med bakgrunn i budsjettreformen fra 1997 (opphevelse av bevilgningsreglementet § 10), og den pågående gjennomføringen av politireformen, vil det ikke være riktig å gripe inn i bemanningsvurderinger og prioriteringer av hvilke driftsenheter som ev. skal styrkes fra min side. Imidlertid vil jeg påse at intensjonen om nærpoliti og gevinstrealiseringen, herunder omdisponeringer av personell, blir ivaretatt.