Skriftlig spørsmål fra Ursula Evje (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:554 (2001-2002)
Innlevert: 10.09.2002
Sendt: 10.09.2002
Besvart: 17.09.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Ursula Evje (Uav)

Spørsmål

Ursula Evje (FrP): Kan jeg be statsråden informere om forhandlingene som pågår om drift av Kongsvingerbanen og bekrefte at kollektivtilbudet med tog, spesielt for reisende fra kommunene, Nes, Sørum, Fet og Aurskog Høland, ikke vil bli ytterligere redusert?

Begrunnelse

Jeg har mottatt informasjon om at det foregår forhandlinger med et svensk selskap om drift av hele eller deler av Kongsvingerbanen. Videre har jeg fått informasjon om at godstrafikk vil bli prioritert på bekostning av persontrafikk.
Dette forhold skaper uro blant befolkningen da arbeidsstyrken i denne regionen stort sett består av pendlere som benytter jernbanen frem og tilbake på arbeid.
Kollektivtrafikken for øvrig er redusert og tilførselsveiene, Rv 2 og Rv 22 er allerede sterkt belastet eller overbelastet. På grunn av den sterke tilflyttingen i området både i og utenfor Akershus vil ikke belastningen på veinettet avta, men øke i fremtiden. Fremdriften av ny Rv 2 er heller ikke av en slik art at denne veien vil kunne kompensere for økt trafikk, heller ikke Rv 22 med det nye prosjektet som består av 800 meter kollektivfelt.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Det pågår pr. i dag ikke noen forhandlinger om statlig kjøp av persontransporttjenester med tog mellom staten ved Samferdselsdepartementet og et svensk togselskap. Etter det jeg er kjent med pågår det forhandlinger i det etablerte samarbeidsprosjekt mellom Hedmark fylkeskommune og Värmland län i Sverige om Interreg-togene Karlstad-Kongsvinger-Årnes (Kungspilen). Togtrafikken på norsk side er basert på en avtale mellom Hedmark fylkeskommune og det svenske togselskapet Värmlandstrafik AB. Kungspilen trafikkerer i dag strekningen mellom Charlottenberg-Årnes stasjon. Staten ved Samferdselsdepartementet er ikke involvert i denne avtalen og det blir ikke gitt statlig tilskudd til denne togdriften.

I dag kjøper staten ved Samferdselsdepartementet persontransporttjenester med tog på Kongsvingerbanen fra NSB AS. Gjennom avtalen om statlig kjøp av persontransporttjenester fra NSB AS for 2002 opprettholdes et togtilbud på ukedager med frekvens på 21 avganger på strekningen Skøyen-Årnes og fem avganger totalt på strekningen Årnes-Kongsvinger. Totalt i helgene trafikkeres det ni avganger på strekningen Skøyen-Årnes og én avgang på strekningen Årnes-Kongsvinger. På strekningen Årnes-Kongsvinger trafikkeres to av ovennevnte fem togpar på ukedagene av Statens Jernvägar (SJ) på oppdrag fra NSB. Ifølge NSB har de ingen planer om å kjøpe ytterligere flere avganger fra SJ.

I forbindelse med forhandlingene om ny rammeavtale om statlig kjøp av persontransporttjenester mellom Samferdselsdepartementet og NSB AS for perioden 2003-2006 legges det fra departementets side ikke opp til å redusere togtilbudet på Kongsvingerbanen.