Skriftlig spørsmål fra Britt Hildeng (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:561 (2001-2002)
Innlevert: 12.09.2002
Sendt: 13.09.2002
Besvart: 20.09.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Britt Hildeng (A)

Spørsmål

Britt Hildeng (A): Av reportasjer i mediene fremgår det at flere helseforetak planlegger å legge ned eksisterende fødeavdelinger. Dette er ikke i samsvar med Stortingets intensjoner. Blant annet er fødeavdelingen ved Aker truet. Dette er en fødeavdeling som gjennom år har vært i fremste linje for å utvikle et variert fødselstilbud. Tilbudet ved Aker sykehus er derfor meget ettertraktet.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at fødende kvinner får det tilbudet som Stortinget har forutsatt?

Begrunnelse

Å nedlegge fødeavdelinger er i strid med det Stortinget har vedtatt om framtidens fødselsomsorg i Norge. St.meld. nr. 43 (1999-2000) slår fast som et overordnet mål at det fremdeles skal tilbys desentralisert og differensiert fødetilbud i Norge. Videre sier et flertall i sosialkomiteen i sin innstilling av 7. juni 2002 til St.prp. nr. 59 (2001-2002): "Komiteens flertall mener at helseforetakene gjennom sine opplegg må sikre fødestuene landet over en økonomi som tilsier at de kan drive etter forutsigbare og sikre økonomiske rammer tilpasset den aktiviteten fødestuen har."
Med de signalene som nå kommer fra ulike foretak, spesielt fra Helse Øst, synes det som om en ser bort fra Stortingets forutsetninger. Det ville derfor være hensiktsmessig å få en beskrivelse av hvordan statsråden har til hensikt å følge opp denne saken slik at Stortingets intensjon blir opprettholdt.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: I tråd med intensjonen i sykehusreformen er det de regionale helseforetak som innenfor sin budsjettramme skal sørge for at befolkningen i den enkelte helseregion gis et best mulig helsetilbud.

Flere av de regionale helseforetak har satt i gang omfattende prosesser for å kartlegge hvordan foretaksstruktur og tjenestetilbud skal se ut i fremtiden.

Helse Øst RHF er blant de regionale helseforetak som for tiden arbeider med denne type prosesser. Mange forskjellige forslag har kommet frem. Nasjonalt Råd for fødselsomsorg bistår ved spørsmål knyttet til organisering av fødselstilbudet.

Jeg vil understreke at de regionale helseforetak skal innrette tilbudet sitt innenfor de faglige retningslinjer som er gitt og de vedtak Stortinget har gjort. Det betyr blant annet at det fortsatt skal være et desentralisert fødselstilbud i Norge, og at de faglige kravene til fødselsinstitusjoner gjøres gjeldende. Jeg vil også minne om at helseforetaksloven krever at saker av vesentlig betydning, eller av prinsipiell karakter, vedtas av foretaksmøtet (helseministeren, i samsvar med de formkrav som helseforetaksloven angir) i det regionale helseforetaket. Vedtektene til de regionale foretakene konkretiserer dette til blant annet å være omfattende endringer i tjenestetilbudet.

Jeg viser også til at helseforetaksloven etablerer et system for årlig melding fra de regionale helseforetakene til eier. Dette er et system som skal ivareta dialogen med foretakene når det gjelder blant annet tjenestestruktur. Dette system er etablert og vil bli videreutviklet i tiden fremover. Systemet vil inngå i grunnlaget for styringskommunikasjonen med Stortinget. Dette er også beskrevet i St.prp. nr. 59 (2001-2002).