Skriftlig spørsmål fra Heidi Sørensen (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:562 (2001-2002)
Innlevert: 12.09.2002
Sendt: 13.09.2002
Besvart: 20.09.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Heidi Sørensen (SV)

Spørsmål

Heidi Sørensen (SV): Hvilke virkemidler vil samferdselsministeren benytte for å øke andelen nullutslippsbiler kjøpt av private og næringsliv, og hvordan skal barrierene for å benytte nullutslippsbiler reduseres?

Begrunnelse

Innenfor transportsektoren vil en økt andel nullutslippsbiler bidra positivt til å redusere lokale partikkelutslipp og de norske klimagassutslippene. På sikt er det sannsynlig at det vil være en serie ulike teknologier som vil ta over for diesel og bensinbiler. Batteribiler kan utgjøre en betydelig andel. Norskbaserte Think er blant de som har kommet lengst i verden med å kommersialisere denne teknologien etter mer enn ti år med utvikling og produksjon. Eieren Ford har nylig annonsert at de vil trekke seg ut av Think Nordic på Aurskog. Dermed står miljøsatsingen og det høykompetente miljøet rundt elbilen i fare for å forsvinne. Hovedutfordringen for Think Nordic har vært å etablere et stort nok hjemmemarked. Det er så langt solgt noe over 1 000 Think elbiler i Norge.
Det er i forbindelse med markedsintroduksjonen store muligheter for myndighetene til å påvirke beslutningsprosessen til private og næringslivskunder når de skal velge transportmiddel.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Samferdselsdepartementet er opptatt av de positive miljøkonsekvensene en satsing på elbiler og annen type miljøvennlig kjøretøyteknologi kan ha. Elbilene har ingen forurensende utslipp fra motoren og svært lav motorstøy sammenlignet med andre kjøretøy. Øvrige miljøulemper vil være knyttet til produksjon av elektrisk kraft. En overgang til elbiler vil derfor bidra til bedre luftkvalitet og mindre støy.

Samferdselsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet og Nærings- og handelsdepartementet har arbeidet med ulike tiltak for å tilrettelegge for økt bruk av elbiler i Norge. Dette har bl.a. resultert i at det er iverksatt en rekke avgiftspolitiske tiltak som betyr betydelig subsidiering av kjøp og bruk av elbiler i Norge: fritak for engangs- og årsavgift, fritak av bompenger, fritak for vrakpantavgift, gratis offentlig parkering og lavere avgifter for elbil som firmabil. I forbindelse med statsbudsjettet for 2001 ble det vedtatt nullsats på merverdiavgiften for elbiler og at investeringsavgiften skulle fjernes med virkning fra 1. januar 2002.

Det er således gjort mye når det gjelder rammebetingelsene for både kjøp og bruk av elbiler. Det finnes ikke flere muligheter for vesentlige avgiftslettelser knyttet til kjøp og bruk av elbil i Norge.

En viktig barriere for en større overgang er bruk av elbil er slike kjøretøys begrensede rekkevidde og nyttelast samt lavere topphastighet enn andre biler. Andre teknologiske løsninger som overvinner disse begrensningene, kan derfor vise seg å ha større gjennomslagskraft i markedet. Store bilprodusenter som GM og Honda har valgt å satse på hybridløsninger og brenselcelleteknologi framfor elbil som framtidens miljøteknologi for kjøretøy. Ved en forbedret batteriteknologi kan elbilen på sikt ha et større potensial i markedet enn i dag.

Samferdselsdepartementet disponerer en egen tilskuddsordning for å støtte forsøk med bruk av alternative drivstoff og miljøvennlig teknologi for å legge til rette for økt overgang til mer miljøvennlige alternativer i transportsektoren. I de senere årene er en betydelig del av disse tilskuddene vært rettet inn mot nullutslippsløsninger. I år har vi for eksempel gitt penger til Miljøbil Grenland som skal prøve ut ny type batteriteknologi i elektriske kjøretøy. Vi støtter også andre miljøer innbefattet Bellona og Norsk Hydro som arbeider for utprøving og videreutvikling av nullutslippsløsninger.

For øvrig vil jeg vise til svar fra miljøvernministeren på spørsmål fra representanten Åslaug Haga 12. september hvor det går fram at miljøvernministeren sammen med andre berørte statsråder vil gå gjennom dette på nytt for å se om det er noe ytterligere som kan gjøres når det gjelder generelle rammebetingelser til elbil.