Skriftlig spørsmål fra Åslaug Haga (Sp) til utviklingsministeren

Dokument nr. 15:568 (2001-2002)
Innlevert: 16.09.2002
Sendt: 17.09.2002
Besvart: 23.09.2002 av utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson

Åslaug Haga (Sp)

Spørsmål

Åslaug Haga (Sp): Hva vil utviklingsministeren foreta seg for raskt å avklare hvorvidt det er begått klanderverdige økonomiske disposisjoner av norske bistandsmidler i Worldview Rights og Worldview International Foundation?

Begrunnelse

Avisen Nationen har nylig informert om at det foreligger en rapport med betenkninger i Utenriksdepartementet, der det slås fast mistanke om økonomiske uregelmessigheter i Worldview Rights. Worldview Rights regnes som den norske avdelingen av Worldview International Foundation (WIF) eller Worldview Group. Worldview Rights er imidlertid organisert som en selvstendig stiftelse, med hovedsete i Stavanger.
Betenkningene kom fram etter en total gjennomgang av Worldview Rights og Worldview International Foundation (WIF), som ble foretatt av eksterne konsulenter engasjert av henholdsvis Utenriksdepartementet og NORAD. Konklusjonen av denne gjennomgangen var at granskingen burde fortsette. Utenriksdepartementet bekrefter overfor Nationen at alle bevilgninger til Worldview Rights skal gjennomgås for å finne ut om pengene er brukt i henhold til forutsetningene.
WIF har også tidligere vært gjenstand for gransking, og har mottatt kritikk bl.a. for den interne kontrollen med hvordan pengene ble brukt.
Utenriksdepartementet har nå stanset alle utbetalinger til Worldview Rights. Organisasjonen har imidlertid mottatt totalt 40 mill. kr siden 1993. I tillegg har den internasjonale organisasjonen, WIF, mottatt 60 mill. kr bare de siste fem årene.
Slike avsløringer bidrar til å så tvil om norske bistandsmidler brukes slik de er forutsatt, og om de bidrar til beste for utvikling og fattigdomsbekjempelse i den 3. verden. Dette er ytterst uheldig for legitimiteten til norsk bistandspolitikk. Det faktum at en rekke framstående politikere deltar og har deltatt i ledelsen i organisasjonen, bidrar ytterligere til at slik tvil kan få grobunn i opinion og mediene. Det er derfor uhyre viktig å få fortgang i granskingsarbeidet når det foreligger mistanke om økonomiske uregelmessigheter. I tilfellet med Worldview må det raskest mulig avklares hvorvidt det har skjedd noe klanderverdig i organisasjonens virksomhet. Åpenheten rundt denne prosessen, samt konklusjonene av granskingen, må være størst mulig.

Hilde Frafjord Johnson (KrF)

Svar

Hilde Frafjord Johnson: Jeg deler representanten Hagas syn på viktigheten av at norske bistandsmidler brukes slik det er forutsatt og at de bidrar til beste for utvikling og fattigdomsbekjempelse i den tredje verden. Det stilles klare krav til de organisasjoner vi samarbeider med. Regelmessig kontroll med bruken av midlene er av stor betydning for å sikre fortsatt bred oppslutning omkring norsk bistandspolitikk. Denne kontrollen foretas løpende overfor alle organisasjoner som mottar bistandsmidler. Jeg er enig i at det er viktig med åpenhet rundt slike prosesser.

Som et ledd i dette arbeidet tok NORAD i januar i år initiativet til en ekstern gjennomgang av organisasjonen Worldview International Foundation. På samme måte tok Utenriksdepartementet i april i år initiativet til en tilsvarende ekstern gjennomgang av organisasjonen Worldview Rights. Gjennomgangen av organisasjonene har vært mer tidkrevende enn antatt og pågår fortsatt. Det har blant annet sammenheng med at den eksterne konsulenten har ventet på fremleggelsen av revisjonsrapporten for 2001 fra Worldview International Foundation og på svar på de spørsmål som er stilt til Worldview Rights' prosjekter. Til tross for gjentatte purringer er hverken nevnte revisjonsrapport eller endelige svar mottatt.

Vi har nå bedt om at begge rapporter ferdigstilles innen utgangen av oktober i år. Når rapportene er mottatt, vil vi vurdere innholdet og ta stilling til spørsmålet om den videre oppfølging. Før rapportene er mottatt og vurdert, vil det ikke være mulig å uttale seg nærmere om deres innhold. Dersom det er ønskelig, vil jeg være rede til å komme med ytterligere informasjon når rapportene er mottatt og har vært vurdert av Utenriksdepartementet.