Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til sosialministeren

Dokument nr. 15:576 (2001-2002)
Innlevert: 20.09.2002
Sendt: 23.09.2002
Besvart: 04.10.2002 av sosialminister Ingjerd Schou

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Blinde og svaksynte er gitt rett til lese- og sekretærhjelp gjennom forskrift. Personer med lese- og skrivevansker eller dyskalkuli kan ha tilsvarende behov for slik hjelp. Manglende ferdigheter i skriving og lesing gjør forpliktelser i forhold til offentlige etater, dokumenter og avtaler svært vanskelig. Dette påfører de enkelte store ulemper, og i noen tilfeller endog påtale.
Vil statsråden ta initiativ til at personer med lese- og skrivehemminger kan få rett til nødvendig lese- og sekretærhjelp?

Ingjerd Schou (H)

Svar

Ingjerd Schou: Blinde- og svaksynte har rett til stønad til lese- og sekretærhjelp fra folketrygden.

Utgifter til lese- og sekretærhjelp kan dekkes for at den blinde eller svaksynte skal kunne gjennomføre utdanning, opplæring eller arbeidstrening med sikte på å skaffe seg eller beholde høvelig arbeid. Det kan også gis stønad til nødvendig hjelp til å søke arbeid etter endt skolegang eller etter avsluttet attføring. Utgifter til disse områdene dekkes i den utstrekning de er nødvendige.

Utgifter til lese- og sekretærhjelp kan også dekkes for at den blinde eller svaksynte skal kunne fungere i høvelig arbeid med opptil 30 timer pr. måned, og for at de skal kunne delta i organisasjonsvirksomhet, politisk eller sosialt arbeid med opptil 30 timer pr. måned.

Jeg ser en utvidelse av ordningen til også å gjelde for personer med lese- og skrivevansker eller dyskaluli vil kunne hjelpe flere i hverdagen. Samtidig vil en slik utvidelse sannsynligvis innebære vesentlige merutgifter for folketrygden, og må derfor vurderes opp mot andre områder og tiltak innen folketrygden. Regjeringen har ikke funnet å kunne prioritere et slikt tiltak i forslaget til budsjett for 2003.