Skriftlig spørsmål fra Heidi Sørensen (SV) til statsministeren

Dokument nr. 15:587 (2001-2002)
Innlevert: 26.09.2002
Sendt: 27.09.2002
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 03.10.2002 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Heidi Sørensen (SV)

Spørsmål

Heidi Sørensen (SV): Statsministeren har tidligere lovet at staten skal prioritere elbiler ved innkjøp av nye biler. Miljøvernministeren bekrefter, i forbindelse med en liknende sak (Hurum fabrikker), at å bruke markedet er en sunn måte å drive miljøpolitikk på. Men næringsministeren sier at det ikke er aktuelt å hjelpe Think på noen måter, heller ikke gjennom innkjøp.
Er statsministeren enig i at det er vanskelig å finne samsvar i Regjeringens miljøpolitikk?

Begrunnelse

I forbindelse med konkursfaren ved Hurum fabrikker, som er eneste norske behandler av returkartong til returpapirprodukter, varslet Brende at han ville følge SVs forslag om økt kjøp av returpapirprodukter i departementene - fremfor regulære papirprodukter - som et ledd i å bevare og utvikle en mer fornuftig industriproduksjon rundt papir. Regjeringen er altså ikke skeptisk til innkjøp (fremfor direkte støtte) som næringspolitikk, og en tilsvarende politikk kunne med hell vært ført overfor Think, bl.a. for å gi signaler til ev. nye eiere om at det eksisterer et visst marked.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: I tillegg til at staten tidligere i vesentlig grad har bidratt økonomisk til utviklingen av den norske elbilen Think, er det også gitt betydelige økonomiske incentiver i form av fritak av bl.a. årsavgift, engangsavgift, moms, bompenger, parkeringsavgift og gunstig firmabilsbeskatning for å stimulere til kjøp og bruk av elbil. Det legges nå også opp til forsøk med åpning for bruk av elbil i kollektivfelt.

Når det gjelder statlige innkjøp av nullutslippsbiler, har arbeids- og administrasjonsministeren redegjort for dette i et eget brev av 19. september d.å. til representanten Sørensen. I redegjørelsen fra statsråden vises det bl.a. til at innkjøp i statlig/offentlig sektor i prinsippet er et desentralisert ansvar - den enkelte virksomhet er direkte ansvarlig for egen innkjøpsvirksomhet. Det er ikke noen sentral statlig rammeavtale for innkjøp av biler. Det er imidlertid inngått en frivillig samkjøpsavtale mellom enkelte statlige virksomheter/selskaper med betydelig transportbehov. Denne samkjøpsavtalen omfatter også nullutslippsbiler hvor Think har vært én av to utvalgte leverandører og burde være et godt utgangspunkt for bedriftens markedsføring mot offentlige brukere.

Det er misvisende når spørsmålsstilleren hevder at "næringsministeren sier at det ikke er aktuelt å hjelpe Think på noen måter, heller ikke gjennom innkjøp". Det har fra norske myndigheter vært lagt stor vekt på å stimulere markedets etterspørsel etter miljøvennlig transport gjennom å skape gunstige rammebetingelser for økt bruk av elbiler - dette gjelder også for bruk i offentlig sektor. Disse rammebetingelser vil nå kunne ytterligere forbedres gjennom økt tilgang til kollektivfelt. Som en del av Regjeringens arbeid med "Grønn stat", settes det økt fokus på grønne innkjøp. Dette vil på sikt kunne bidra til å øke etterspørselen etter miljøvennlige kjøretøy.

Regjeringens miljøpolitikk er således konsistent.