Skriftlig spørsmål fra Berit Brørby (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:2 (2002-2003)
Innlevert: 02.10.2002
Sendt: 03.10.2002
Besvart: 14.10.2002 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Berit Brørby (A)

Spørsmål

Berit Brørby (A): Heldigvis har vi mange som arbeider som "hvite dagmammaer". Det gir rett til pensjonspoeng og sykepenger - og arbeidsledighetstrygd om arbeidsplassen ikke har vært i hjemmet. Mange har opplevd at når "hvit dagmamma"-kontrakten opphører og de melder seg ledige, får de ikke ledighetstrygd - lønnskode 404, fordi de har passet barna i sitt eget hjem. Det oppleves som svært urimelig all den tid disse har gjort det samfunnet forventer av dem, nemlig å arbeide "hvitt".
Vil arbeids- og administrasjonsministeren ta initiativ til å rette opp dette, slik at de som arbeider som "hvite dagmammaer" kan bli tilkjent arbeidsledighetstrygd selv om arbeidsplassen er i hjemmet?

Victor D. Norman (H)

Svar

Victor D. Norman: I saken vises det til at dagmammaer som arbeider utenfor eget hjem får rett til dagpenger, mens de som arbeider i eget hjem ikke får det. Denne forskjellen oppleves som urimelig, og du spør om det vil bli tatt initiativ til å endre dette.

I brevet vises det til inntekt av dagmammavirksomhet i hjemmet som er innberettet til skattemyndighetene under kode 404. Denne inntektskoden referer seg ifølge Skatteetatens kodeoversikt til "godtgjørelse for privat barnepass utført i dagmammaens hjem når barnet ikke har fylt 12 år [- -] eller eldre og har særlig behov for omsorg og pleie". Alt som innberettes under kode 401-499 gjelder utbetalinger til næringsdrivende.

Tilsvarende gjelder alle koder fra 101-199 lønn og annen inntekt av arbeid, samt andre ytelser som trer i stedet for lønn. Arbeid som dagmamma i barnets hjem innberettes under koder her.

Skattemyndighetene har altså definert dagmammaers arbeid som selvstendig næringsvirksomhet når arbeidet skjer i dagmammaens hjem. Dersom man driver familiebarnehage i eget hjem vil denne også være en selvstendig næringsvirksomhet, men fordi dagmammaen her vil være ansatt, vil inntekten anses som lønn. Motsatt har skattemyndighetene definert dagmammaer som arbeider i barnets hjem som arbeidstakere som mottar lønn fra barnets foresatte.

Den skattemessige behandlingen av dagmammaers inntekt vil altså være direkte avhengig av hvor arbeidet skjer. Når det gjelder spørsmålet om rett til dagpenger er vilkårene ikke knyttet til arbeidsstedet, men til inntekten.

For å ha rett til dagpenger er ett av hovedvilkårene at man må ha tapt arbeidsinntekt. Dette fremgår av folketrygdloven § 4-3 første ledd. Arbeidsinntekt etter denne bestemmelsen er inntekt man har som ansatt i egen eller andres virksomhet eller som frilanser. Arbeider man som selvstendig næringsdrivende vil inntekten ikke regnes som arbeidsinntekt, og vil ikke gi rett til dagpenger. Unntak gjelder selvstendige næringsdrivende over 64 år som avvikler sin virksomhet, og selvstendige næringsdrivende som har organisert virksomheten som aksjeselskap, og derved er ansatt i selskapet.

Problemstillingen i spørsmålet ditt berører altså to ulike spørsmål:

- Det første er hvorvidt den som arbeider som dagmamma i eget hjem skal defineres som næringsdrivende. Dette er et spørsmål som skattemyndighetene avgjør, men som naturlig nok har konsekvenser for en lang rekke andre forhold. Jeg vil drøfte med finansministeren hvorvidt dagens regelverk er hensiktsmessig og rimelig.

- Det andre er hvorvidt selvstendig næringsdrivende skal ha rett til å motta dagpenger. Dette er et minst like omfattende spørsmål. Skulle det gjøres, ville det imidlertid kreve en lengre konsekvensutredning og forberedelse før en lovbehandling i Stortinget. Jeg har ikke planer om et initiativ i den retning.