Skriftlig spørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:4 (2002-2003)
Innlevert: 02.10.2002
Sendt: 03.10.2002
Besvart: 10.10.2002 av miljøvernminister Børge Brende

Rolf Terje Klungland (A)

Spørsmål

Rolf Terje Klungland (A): Miljøvernministeren skriver i svar på skriftlig spørsmål fra meg 27. september at Miljøverndepartementet gjennom mediene er kjent med ulovlig bruk av sjøboder i Kristiansand. Ordføreren i Kristiansand sier hun vil fjerne vedtektene som nekter folk å bruke sjøbodene til leiligheter. Miljøvernministeren viser i sitt svar til at det er kommunens ansvar å stoppe den ulovlige bruken av bodene. Kommunen har til nå vist en passiv holdning i forhold til å ordne opp.
Vil miljøvernministeren gripe inn i saken?

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Representanten Rolf Terje Klungland stiller spørsmål om jeg vil gripe inn i saken vedrørende bruk av sjøboder på Flekkerøy i Kristiansand kommune. Spørsmålet gjentar en problemstilling som representanten Klungland har fått svar på gjennom sine spørsmål nr. 575 og 577.

Det er kommunen som har ansvaret for arealforvaltningen og planleggingen etter plan- og bygningsloven. Fylkesmannen skal medvirke i dette arbeidet og skal påse at nasjonale interesser blir tilstrekkelig ivaretatt, også interesser knyttet til strandsonen.

Miljøverndepartementet har ikke hatt den konkrete saken til behandling, og kjenner den bare fra medieomtale og kontakt med fylkesmannen. Spørsmålsstilleren hevder at "Miljøverndepartementet er kjent med ulovlig bruk av sjøboder i Kristiansand", men her må det presiseres at departementet ikke har gjort noen vurdering av bruken i det konkrete tilfellet. Som det framgår av mine tidligere svar, er det kommunens ansvar å følge opp at bruken er i tråd med reguleringsplanen, eventuelt i samråd med fylkesmannen.

Jeg er kjent med at Kristiansand kommune og fylkesmannen i Vest-Agder har tatt opp spørsmålet om bruken av sjøboder på Flekkerøy. Kristiansand kommune vil dessuten ta kommunedelplanen for Flekkerøy opp til revisjon - et planarbeid fylkesmannen skal medvirke til.

Jeg har ikke grunnlag for å gå nærmere inn i denne saken, idet jeg forutsetter at kommunen og fylkesmannen håndterer den videre.