Skriftlig spørsmål fra Ola D. Gløtvold (Sp) til helseministeren

Dokument nr. 15:11 (2002-2003)
Innlevert: 08.10.2002
Sendt: 09.10.2002
Besvart: 15.10.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Ola D. Gløtvold (Sp)

Spørsmål

Ola D. Gløtvold (Sp): Vil helseministeren bidra til at det blir opprettet et lokalt dialysetilbud i Valdres?

Begrunnelse

Det har i mange år vært arbeidet med å få et lokalt tilbud om dialyse i Valdres.
De som ikke har nyrefunksjon trenger tre behandlinger i uka. Med reiseavstanden for eksempel fra Vestre Slidre, tar det 11-12 timer fra en pasient reiser hjemmefra til han er tilbake. Mange dialysepasienter sliter også med andre plager. Denne reisingen blir derfor en ekstra belastning som mange rett og slett ikke tåler.
Det er nå flere dialysepasienter i Valdres, og det forventes en økning. Etablering og drift av et dialysetilbud lokalt koster mye mindre enn å sende pasientene med drosje til Lillehammer.
Det vil være svært god samfunnsøkonomi å etablere en dialysestasjon i Valdres. Problemet har vært at en ikke har kunnet overføre midler fra Rikstrygdeverkets budsjett til Helse Øst/tidligere fylkeskommunen.
Det har vært reist flere Dokument 8-forslag i Stortinget, og flere statsråder har fått spørsmål om dette i Stortingets spørretime. Til nå har ingenting skjedd.
Hensynet til pasientene var også sterkt framme i Dokument nr. 8:21 (2000-2001), jf. Innst. S. nr. 161 (2000-2001) om hjemmebasert dialyse som behandling for kronisk nyresvikt. Her var også den økonomiske omprioriteringen fra syketransport til behandling, sterkt belyst.
Et lokalt dialysetilbud vil også være i tråd med hva statsråd Victor D. Norman har sagt om forenklinger og innsparinger i offentlig forvaltning.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Jeg ser positivt på utviklingen av denne type desentraliserte tilbud innenfor spesialisthelsetjenesten, der noen utvalgte spesialisttjenester kan tilbys på en slik måte at pasientene eksempelvis kan slippe lange reiser for å få behandling. Det arbeides i forhold til dette langs flere spor. For det første har det blitt gjort noen finansielle endringer for å oppmuntre til slike initiativ på kort sikt. På lengre sikt arbeides det med større endringer i finansieringen av spesialisthelsetjenesten i Hagen-utvalget. Videre arbeides det med å se på organisatoriske endringer knyttet til organiseringen av syketransporten og ansvaret for denne.

I St.prp. nr. 59 (2001-2002) Spesialisthelsetjenestens økonomi og budsjett 2002 foreslo jeg å innlemme dialysebehandlingen ved Ørlandet og Alta i den samme ordning som Otta legesenter. Dette ble gjort fordi disse stedene allerede hadde etablert et dialysetilbud da Otta legesenter fikk sitt forsøksprosjekt. Det betyr at disse tre stedene har en ISF-basert finansiering av dialyseaktiviteten. Hvis erfaringene er positive, vil dette bli foreslått som en landsdekkende ordning. Disse forslagene ble vedtatt av Stortinget gjennom sosialkomiteens innstilling (Innst. S. nr. 243 (2001-2002)). Valdres vil kunne få etablert et lokalt dialysetilbud når erfaringene fra disse forsøkene foreligger, gitt at disse erfaringene er gode.

Videre arbeides det med spørsmål knyttet til organiseringen av syketransporten og finansieringen av spesialisthelsetjenesten, der nettopp utfordringer knyttet til "gråsonen" mellom helsetjenestens ulike nivåer er en del av mandatet. Begge disse temaene er store og sammensatte, og det er ikke noen enkle og raske løsninger. Jeg vil komme tilbake til Stortinget med forslag til videre oppfølging av disse sakene når tidspunktet er rett.