Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helseministeren

Dokument nr. 15:41 (2002-2003)
Innlevert: 23.10.2002
Sendt: 23.10.2002
Besvart: 29.10.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): I Skjervøy kommune er det planlagt boliger for psykiatriske pasienter i henhold til intensjonene i opptrappingsplanen for psykisk helsevern, men manglende statlige bevilgninger har gjort at prosjektet har måttet utsettes. Kommuner som har vært tidlig ute med sine planer, synes å komme dårlig ut fordi de selv må dekke utgiftene i mangel av midler fra opptrappingsplanen for psykisk helsevern.
Vil statsråden bidra til at kommuner som Skjervøy får dekket sine merkostnader?

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: I gjennomføringen av opptrappingsplanen for psykisk helse spiller kommunene en nøkkelrolle. Bygging av omsorgsboliger er i denne sammenheng en særlig viktig oppgave for kommunene.

Kommunene har som kjent vært pålagt å utarbeide planer for sitt psykiske helsearbeid som ett av vilkårene for å få utbetalt de statlige tilskuddene. Gjennomføringen av den enkelte kommunes plan må ta utgangspunkt i de årlige statlige bevilgningene. Dette innebærer at selv om en kommune har en ferdig plan med boligprosjekter, kan ikke disse realiseres raskere enn hva de statlige tilskuddene gir rom for, med mindre kommunen velger å legge inn egne midler, eller å forskuttere statens bidrag.

Det har hele tiden vært Regjeringens og Stortingets forutsetning at de statlige opptrappingsmidlene skal fordeles etter objektive fordelingsnøkler. Det er dermed ikke økonomisk rom for at kommunene skal få kompensert eventuelle merkostnader som måtte følge av at deres planer ikke kan gjennomføres så raskt som kommunene måtte ønske, dersom tempoet i gjennomføringen skal baseres på statlige tilskudd alene.

Skjervøy kommune har ferdigstilt syv boliger for syv personer med psykiske lidelser i regi av opptrappingsplanen. Som følge av manglende driftsfinansiering har kommunen måttet utsette innflytting med 3 måneder. Fire av disse personene oppholder seg på døgnavdeling i spesialisthelsetjenesten i påvente av å kunne flytte inn i boligene. Dette er en uheldig situasjon, som må løses i samarbeid mellom kommune og helseforetak. Her skal det nevnes at helseforetaket har forpliktet seg til å videreføre en 5-årig avtale om medfinansiering, som opprinnelig ble inngått med Troms fylkeskommune som part. Jeg har fått opplyst at det for å sikre brukernes behov, ikke er aktuelt å skrive ut de fire personene før boligene er driftsklare.

Jeg vil til slutt minne om at antall tilsagn om tilskudd til boliger ble fordoblet i Revidert nasjonalbudsjett, slik at den samlede tilsagnsrammen i år er på 900 boliger. I Regjeringens budsjettforslag for 2003 legges det opp til at ytterligere 900 tilsagn om tilskudd til boliger skal gis i 2003, og at de resterende 913 tilsagn i henhold til opptrappingsplanens måltall på 3 400 boliger, gis i 2004. Regjeringen har også varslet at den vil vurdere dette måltallet nærmere, sett i lys av nye tall fra kommunene, som tyder på at behovet for boliger er større enn det fastsatte måltallet.