Skriftlig spørsmål fra Eirin Faldet (A) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:33 (2002-2003)
Innlevert: 18.10.2002
Sendt: 21.10.2002
Besvart: 29.10.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): Gjennom kompetansereformen har voksne fått rettigheter som skal gi bedre tilgang på opplæring. Hedmark har skilt seg ut som et fylke med lavest utdanningsnivå i befolkningen, men samtidig er det stor deltagelse blant befolkningen når det gjelder kurs i regi av voksenopplæringen. Situasjonen er nå slik at det i Hedmark står 400 personer i kø for å være med på voksenopplæringen.
Hva mener utdanningsministeren om dette?

Begrunnelse

I Hedmark har fylkeskommunen råd til å la ca. 400 delta på voksenopplæring pga. anstrengt økonomi. Det samme antall står på venteliste. I Oppland har man ingen køer og tilbyr 1 500 personer voksenopplæring.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Vi legger til grunn at spørsmålet dreier seg om voksnes rett til videregående opplæring.

Voksne, født før 1978, fikk fra og med 1. august 2000 rett til videregående opplæring. Voksne skal ha rett til tilpasset opplæring, og fylkeskommunen har plikt til å gi denne opplæringen. I forbindelse med innføringen av retten ble også fylkeskommunene tilført 40 mill. kr i 2000 for å kunne sikre at voksnes rett ble reell.

Det er opp til fylkeskommunene å bestemme hvordan retten for voksne skal organiseres. Fylkeskommunen kan opprette egne tilbud ved fylkeskommunale videregående skoler, eller benytte seg av andre opplæringstilbydere slik som studieforbund, fjernundervisningsinstitusjoner etc. Hovedformålet med retten for voksne til videregående opplæring er at voksne som ikke har fullført videregående opplæring skal kunne gjøre dette på en måte som er tilpasset deres egen livssituasjon. Innføring av retten for voksne må også ses i sammenheng med samfunnets behov for denne kompetansen.

Jeg vil understreke at fylkeskommunen har ansvaret for å tilby voksenopplæring til de som har krav på det.