Skriftlig spørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til landbruksministeren

Dokument nr. 15:49 (2002-2003)
Innlevert: 24.10.2002
Sendt: 24.10.2002
Besvart: 30.10.2002 av landbruksminister Lars Sponheim

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Det har blitt avholdt en høringsrunde om konsesjonsgrenser for fjørfe og gris. Det er avgjørende at bøndene raskt får en avklaring på hvilke regler som vil gjelde for framtiden, slik at planlagte investeringer kan iverksettes så raskt som mulig.
Hvilke konsesjonsgrenser vil gjelde for slaktegris/smågris og kylling/egg?

Begrunnelse

Landbruket står i dag overfor svært store utfordringer når det gjelder å utvikle en næring som kan overleve for framtiden. Svært mange bønder ønsker å utvikle sin virksomhet ved å utvide produksjonen, slik at de får en større utnyttelsesgrad av sin eiendom og de investeringer som er foretatt i driftsmidler. Konsesjonsgrensene er i dag det største hinder for utvikling av en framtidsrettet landbruksnæring. En fjerning av forhold som hemmer vekst innen næringen bør derfor fjernes. Når det gjennomføres høringer om endringer i reglene, skaper dette forventninger hos de næringsdrivende om at noe vil kunne komme til å skje. At avklaring ikke kommer raskt, bidrar til å skape usikkerhet i bransjen.

Lars Sponheim (V)

Svar

Lars Sponheim: Departementet har hatt en bred gjennomgang av regelverket for regulering av ervervsmessig husdyrhold. I den forbindelse har ulike forhold vært drøftet med næringen, men det har foreløpig ikke vært noen formell høring. Et høringsnotat med forslag til ny lov og forskrift vil imidlertid bli sendt på høring i løpet av kort tid. Endringsforslagene innebærer en forenkling av regelverket, redusert ressursbruk for forvaltningen, oppdatering i forhold til den utvikling som har funnet sted i husdyrproduksjonen og økt fleksibilitet for produsentene. I tillegg vil høringsnotatet inneholde forslag til nye konsesjonsgrenser for de enkelte dyreslagene.

Nye konsesjonsgrenser og ny forskrift vil bli fastsatt av hhv. Regjeringen og departementet så raskt som mulig etter høringsrunden. Likeledes vil forslaget til ny lov bli oversendt Odelstinget så raskt som mulig etter at høringsuttalelsene er vurdert og innarbeidet i odelstingsproposisjonen.