Skriftlig spørsmål fra Beate Heieren Hundhammer (H) til helseministeren

Dokument nr. 15:62 (2002-2003)
Innlevert: 29.10.2002
Sendt: 29.10.2002
Besvart: 04.11.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Beate Heieren Hundhammer (H)

Spørsmål

Beate Heieren Hundhammer (H): Stortinget bevilget 25 mill. kr ekstra til opptreningsinstitusjonene i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Fire av disse millionene er holdt tilbake av departementet.
Hvordan og når vil disse pengene bli fordelt?

Begrunnelse

Opptreningsinstitusjonene har en vanskelig økonomisk situasjon. Det ble derfor vedtatt en tilleggsbevilgning på 25 mill. kr i revidert nasjonalbudsjett. Under budsjetthøringene i forbindelse med statsbudsjettet for neste år, kom det fram at fire mill. kr var holdt tilbake som en buffer i departementet. Samtidig rådet det en usikkerhet i forhold til hva som ville skje med denne restbevilgningen.
Opptreningsinstitusjonene er en svært viktig del av vårt helsevesen. Det er derfor viktig, spesielt i den økonomiske situasjonen mange av dem befinner seg i, at det ikke hersker noen tvil om at penger som er bevilget av Stortinget skal komme institusjonene til gode, samt at det blir en avklaring på hvordan og på hvilket tidspunkt disse pengene skal fordeles.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Med utgangspunkt i tilleggsbevilgningen på 25 mill. kr over kap. 2711, post 78 i revidert nasjonalbudsjett ble stønadssatsen for opptreningsinstitusjoner økt med 30 kr pr. kurdøgn gjeldende fra 1. januar 2002. Denne økningen av stønadssatsen er beregnet å medføre en kostnad på om lag 21 mill. kr. Ut fra forbruk i årets første måneder var det grunn til å forvente et merforbruk på posten. Dette ble det tatt hensyn til ved økning av stønadssatsen.

For beregning av stønadssats er det lagt til grunn et belegg på 85 pst. Forbruket hittil i år indikerer at beleggprosenten blir høyere. Det ligger derfor nå an til et visst merforbruk på posten utover det som er bevilget.