Skriftlig spørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til landbruksministeren

Dokument nr. 15:63 (2002-2003)
Innlevert: 30.10.2002
Sendt: 30.10.2002
Rette vedkommende: Kultur- og kirkeministeren
Besvart: 08.11.2002 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Jeg ber statsråden redegjøre for i hvor mange tilfeller, og i hvilket omfang Opplysningsvesenets fond har stilt areal til disposisjon for makeskifte ved vedtak om barskogvern.
Vil statsråden opplyse om i hvor mange tilfeller makeskifte er innvilget der grunneier har fremmet forslag om et spesifisert areal fra Opplysningsvesenets fond som ønskes makeskiftet?

Begrunnelse

Ved behandlingen av St.meld. nr. 40 (1994-1995) Opptrapping av barskogvernet frem mot år 2000, la Stortinget stor vekt på at makeskifte kan være et konfliktdempende virkemiddel som i større grad bør tas i bruk i forbindelse med verneplanene for barskog. Stortinget bad Regjeringen sikre at Statskog SF og Opplysningsvesenets fond stiller arealer til disposisjon for makeskifteordninger.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Den løpende forvaltningen av Opplysningsvesenets fond ble fra 1. januar 2001 skilt ut fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Forvaltningen ble lagt til et eget forvaltningsorgan, som departementet har innhentet uttalelse fra i anledning spørsmålet som er stilt. I uttalelsen heter det:

"Det er miljøvernmyndighetene som står ansvarlig for barskogvernet i Norge. De samme myndigheter står ansvarlige for gjennomføringen av erstatninger som følge av vern, enten i form av erstatningsbeløp eller ved anskaffelse av erstatningsarealer. Opplysningsvesenets fond forholder seg derfor ikke til enkeltgrunneiere i vernesaker, og spørsmål om makeskiftearealer har vært behandlet gjennom Direktoratet for naturforvaltning eller den de delegerer det til. Fondet har derfor heller ikke oversikt over hvor mange henvendelser om kjøp fra berørte grunneiere som har kommet til direktoratet og heller ikke hvor mange grunneiere som har fått spørsmål om makeskifte imøtekommet."

Når det gjelder spørsmålet om i hvilket omfang Opplysningsvesenets fond har stilt makeskiftearealer til disposisjon i forbindelse med barskogvern, har fondet opplyst følgende:

"1. Tilbud om 3 eiendommer i 1995

Med utgangspunkt i Opplysningsvesenets fonds interesser og St.meld. nr. 40 (1994-1995) har fondet hatt for øyet om det er eiendommer som kan være aktuelle i makeskiftesammenheng når salg vurderes. I 1995 medførte dette at fondet gav tilbud om 3 eiendommer til makeskifte på til sammen 10 140 dekar. Av dette kjøpte Direktoratet for naturforvaltning ca. 1 300 dekar, fordelt på 2 eiendommer.

2. Skog- og utmarksarealer fra solgte forpaktningsbruk

Siden Stortinget i 1985 (St.meld. nr. 64 (1984-1985)) besluttet at prestegårder kunne selges der det lå til rette for det, har Direktoratet for naturforvaltning hatt til uttalelse de eiendommer som er lagt ut for salg og derigjennom hatt muligheten til å fremme ønske om kjøp. Dette er inntil i dag vel 100 eiendommer med et skog- og utmarksareal på til sammen vel 80 000 dekar i tillegg til eiendommenes jordbruksareal. I tillegg er ca. 30 forpaktningsbruk i sluttfasen for salg der betydelige skogarealer inngår.

3. Salg av skog for å forbedre strukturen på skogeiendommene

Fondet har i sin strategiplan for 2002-2005 bl.a. som en strategi å tilstrebe større, godt arronderte skogeiendommer ved frasalg, kjøp og makeskifte. Som resultat av dette vil det allerede i løpet av 2002 bli lagt ut for salg 13 eiendommer, fordelt på Hedmark, Telemark og Sogn og Fjordane, med et samlet areal på 39 000 dekar. Direktoratet for naturforvaltning har fått tilsendt en oversikt over disse, og har mulighet til å komme i betraktning ved kjøp.

Videre vil et betydelig antall skogeiendommer bli lagt ut for salg i de nærmeste 2-5 år.

4. Møte med Direktoratet for naturforvaltning

Opplysningsvesenets fond tok initiativ til et møte med Direktoratet for naturforvaltning 11. april 2002 for å finne praktiske måter å håndtere spørsmål om makeskifte på. Partene ble enige om at dette kan gjøres ved at fondet i forbindelse med hvert skogsalg oversender en liste til Direktoratet for naturforvaltning over de skogeiendommer som er til salgs, slik at de skal ha mulighet til å få kjøpt skog på lik linje med andre."

Jeg viser til dette.