Skriftlig spørsmål fra Inga Marte Thorkildsen (SV) til helseministeren

Dokument nr. 15:89 (2002-2003)
Innlevert: 11.11.2002
Sendt: 11.11.2002
Besvart: 15.11.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Spørsmål

Inga Marte Thorkildsen (SV): Hva vil helseministeren foreta seg for å sikre voldtektsofre et likeverdig tilbud i Norge?

Begrunnelse

Som en følge av handlingsplanen Vold mot kvinner ønsker fylkeslegen i Vestfold å få på plass et voldtektsmottak siden Vestfold er et fylke som ikke har noe akutt helsetilbud overhodet for voldtektsofre. Nå viser det seg at dårlig kommuneøkonomi kan forhindre disse planene. Kommunaldirektør Cecilia Haglind i Tønsberg kommune mener voldtektsmottak bør være et statlig ansvar, og man innstiller derfor på ikke å bidra til prosjektet. Det er trolig at andre kommuner vil tenke på samme måte som kommuneadministrasjonen i Tønsberg. Erfaring tilsier at voldtektsofre har følt at de ikke er blitt tilstrekkelig ivaretatt av den ordinære helsetjenesten, og SV mener det er ille dersom voldtektsofre i Norge skal være prisgitt den til enhver tid rådende økonomiske situasjonen i kommunene. SV mener helseministeren, eventuelt i samarbeid med justisministeren, bør se nærmere på dette, og vi mener den nevnte handlingsplanen forplikter Regjeringen ekstra sterkt. Helseministeren bør dessuten snarest kontakte kommuner som måtte tenke i samme baner som Tønsberg kommune, og avklare hvorvidt mottak av voldtektsofre er et statlig eller kommunalt ansvar, og eventuelt se på mulighetene for et spleiselag tilsvarende ordningen for krisesentrene.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Jeg er kjent med at det er ulikhet i tjenestene som tilbys voldtektsofre i Norge i dag, og jeg ser det som viktig å bidra til at voldtektsofre blir sikret en god oppfølging. Ikke minst er dette viktig for å forebygge utvikling av post traumatisk stress og forringet livskvalitet som følge av dette.

Av denne grunn har Helsedepartementet satt i gang et arbeid med å utrede helsetilbudet til voldtektsutsatte. Utredningen går ut på å kartlegge og vurdere både organisering og finansiering av eksisterende voldtektsmottak i Norge. Sosial- og helsedirektoratet har fått ansvar for dette, og gjennomfører utredningen i samarbeid med Kvinnevoldsutvalget, som er nedsatt av Justisdepartementet. Sosial- og helsedirektoratet vil i løpet av 2003 komme med anbefalinger både med hensyn til organisering og finansiering av voldtektsmottak.

For å sikre at vi etablerer en best mulig oppfølging av voldtektsofre, vil jeg avvente anbefalinger fra denne utredningen før jeg tar stilling til hvorledes vi best kan bygge opp et likeverdig tilbud til voldtektsofre i Norge.