Skriftlig spørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:101 (2002-2003)
Innlevert: 15.11.2002
Sendt: 18.11.2002
Besvart: 26.11.2002 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): Eg viser til oppslag i VG 15. november d.å. der Stortingets visepresident underleg nok finn det naudsynt å påtala at stortingsrepresentantar har teke kontakt med UDI eller UNE i einskildsaker som er til handsaming.
Er statsråden tilfreds med dei høve ho i dag har til dialog med UDI, eller vil ho ta initiativ til å endra lova slik at ho kan svara Stortinget om alle relevante opplysningar er vurderte i aktuelle einskildsaker?

Begrunnelse

Eg deler i utgangspunktet visepresidenten sitt syn på at ein stortingsrepresentant skal forhalde seg til det politiske systemet. No er situasjonen den at fleire representantar ved å venda seg til statsråden på ordinært vis har opplevd å få til svar at ho i samsvar med utlendingslova ikkje kan gripa inn i einskildsaker. Det er einskildsakene som gir praktiseringa av lova eit andlet. Det kan såleis i dag synast å vera manglande høve for Stortinget til å bli kjent med korleis den praksis dei sjølv har lagt til grunn i lova, eigentleg vert fylgt opp.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Som stortingsrepresentant Meltveit Kleppa påpeker, har som følge av de endringene i utlendingsloven som trådte i kraft 1. januar 2001 verken jeg eller departementet adgang til å instruere Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda om lovtolking, skjønnsutøvelse eller avgjørelse av enkeltsaker som behandles etter utlendingsloven. Unntak gjelder for saker som berører rikets sikkerhet eller utenrikspolitiske hensyn.

Kommunal- og regionaldepartementet har i brev til Utlendingsdirektoratet datert 24. juni d.å. pekt på at det har vist seg et behov for departementet om å bli orientert om enkelte kontroversielle saker umiddelbart etter at vedtak er fattet. Dette kan typisk gjelde saker av stor politisk eller økonomisk betydning eller saker som kan være støtende for den alminnelige rettsoppfatningen, f.eks. tilfeller der det gis oppholdstillatelse til personer som har begått alvorlige kriminelle handlinger. I slike saker er det sannsynlig at det blir krevd en uttalelse eller forklaring fra politisk hold, og det er derfor viktig med kunnskap om saken tidligst mulig.

Departementet vil ikke kunne instruere i eller gjøre om den konkrete saken, og direktoratet beholder sin uavhengighet og sitt ansvar for saken. Det er imidlertid for departementet viktig på et tidligst mulig tidspunkt å få anledning til å gjøre seg opp en mening om saken samt raskt å ha mulighet til å sette i verk arbeid med eventuelle forskriftsendringer, herunder be om at saker legges i bero inntil forskriftsendringer har trådt i kraft.

Med utgangspunkt i de erfaringer som er gjort i løpet av de siste par årene, ser jeg at det er enkelte forhold knyttet til dagens lovverk og den politiske utøvelsen av styring, både når det gjelder generell regelverksutvikling og særlig knyttet til departementets instruksjonsområde, som krever nærmere avklaring og mulige lovendringer. Jeg regner med å komme tilbake til dette overfor Stortinget i løpet av 2003.