Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:102 (2002-2003)
Innlevert: 18.11.2002
Sendt: 18.11.2002
Besvart: 25.11.2002 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): I Innst. O. nr. 77 (2001-2002) ble det vedtatt at Regjeringen skulle legge fram for Stortinget forslag som sikrer brukermedvirkning i Aetat.
Hvor står arbeidet med saken?

Victor D. Norman (H)

Svar

Victor D. Norman: Stortinget vedtok 20. juni 2002 en anmodning til Regjeringen om å legge fram forslag som sikrer brukermedvirkning i Aetat, jf. Innst. O. nr. 77. Spørsmålet fra stortingsrepresentant Karin Andersen er hvor arbeidet med denne saken nå står.

Jeg vil først gi uttrykk for at jeg deler de synspunkter som komiteen kommer med i Innst. O. nr. 77 om behovet for brukermedvirkning i Aetat.

Forslag som sikrer brukermedvirkning i Aetat vil bli fremmet i en odelstingsproposisjon om revisjon av sysselsettingsloven i 2003. Det arbeides nå med et høringsnotat vedrørende lovforslaget.

Jeg minner om at sysselsettingsloven allerede har en bestemmelse om at Aetat skal ha et råd i forbindelse med gjennomføringen av arbeidsmarkedspolitikken, der representanter fra arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene er sentrale medlemmer. Rådet skal bl.a. sikre god dialog mellom partene i arbeidslivet og Aetat.

Jeg vil for øvrig nevne at brukermedvirkning i utformingen av tjenestetilbudet til Aetat søkes ivaretatt på ulike måter. Blant annet deltar paraplyorganisasjoner for funksjonshemmede i referansegrupper for ulike prosjekter og i høringer. Aetat etablerte i 2001 et nasjonalt brukerforum, med representanter fra flere av de store brukerorganisasjonene. Målet er å styrke kommunikasjonen og å trekke brukerorganisasjonene bedre inn i arbeidet med planlegging, utvikling og evaluering av tjenestetilbudet til Aetat.

Brukermedvirkning, i betydningen brukernes innflytelse på sin egen sak, er et grunnfestet prinsipp i Aetat og har en sentral plass i metodebeskrivelser, styringsdokumenter, kvalitetssikringssystemet og opplæring av de ansatte.