Skriftlig spørsmål fra Odd Roger Enoksen (Sp) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:109 (2002-2003)
Innlevert: 20.11.2002
Sendt: 20.11.2002
Besvart: 27.11.2002 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Odd Roger Enoksen (Sp)

Spørsmål

Odd Roger Enoksen (Sp): I forbindelse med konkurs i Myre Fiskeindustri A/S vil Fiskeridepartementet måtte ta stilling til Myregruppen A/S sine eierandeler i to trålere med leveringsforpliktelser til Myre Fiskeindustri A/S.
Vil fiskeriministeren ta initiativ til at eierskapet i industri og trålere blir sammenfallende også i framtiden, og eventuelt vurdere midlertidig inndragning av trålkonsesjonene?

Begrunnelse

Det vises til brev fra ordføreren i Øksnes datert 11. november 2002 og ervervstillatelse til Øksnesfisk AS. Ifølge ordførerens brev ble Myregruppen AS avviklet med virkning fra 1. juli. Dette medfører eierendring i Øksnesfisk AS som skal godkjennes av Fiskeridirektoratet. Ifølge brevet foreligger ikke slik godkjenning, noe som bør medføre en reaksjon fra myndighetenes side.
Trålkonsesjonene har særdeles stor betydning for å sikre leveranser til fiskeindustrien i Øksnes. Ved en ev. godkjenning av eierskifte til trålerne vil det uavhengig av leveringsforpliktelser bli skapt usikkerhet omkring framtiden til industrien i kommunen. Det vil derfor være uakseptabelt om eierskapet til industrien og trålerne skilles fra hverandre.

Svein Ludvigsen (H)

Svar

Svein Ludvigsen: Stortingsrepresentant Enoksen viser til at det har funnet sted en eierendring i Øknesfisk AS.

Fiskeridepartementet har hatt til behandling en søknad om eierendring i rederiet. Denne ble nylig trukket tilbake da en av søkerne trakk seg. Fiskeridepartementet har deretter vært i kontakt med rederiet og ny søknad fra Øksnesfisk AS om andre endringer i selskapets eiersammensetning er sendt fiskerimyndighetene.

Det framgår av begrunnelsen for Deres spørsmål knyttet til felles eierskap i industri og trålere, at det vil være uakseptabelt om eierskapet til industrien og trålerne skilles fra hverandre.

Det er en overordnet politisk målsetting at fiskeflåten skal være eiet av aktive fiskere. Dette framgår også klart av hovedregelen i lov av 26. mars 1999 om retten til å delta i fiske og fangst, deltakerloven, § 6. I særlige tilfelle, når næringsmessige og regionale hensyn tilsier det, kan imidlertid departementet gjøre unntak fra kravet om at kun aktive fiskere skal kunne gis ervervstillatelse til fiskefartøy.

Det stortingsrepresentant Enoksen nå gjør, er å be meg stadfeste at unntaksregelen skal gjøres gjeldende. I og med at Fiskeridepartementet ikke har fått noen søknad vil jeg ikke ta stilling til det på det nåværende tidspunkt.

Når det er sagt, vil jeg tilføye at dagens ferskfisktrålerflåte i stor utstrekning bygger sin virksomhet på dispensasjon fra kravet om at aktive fiskere skal eie fiskefartøy. Fiskerimyndighetene har sett det slik at fiskeindustriens eierskap i denne flåtegruppen vil kunne styrke råstofftilførselen til industrien, og dermed sikre sysselsetting og bosetting langs kysten. Dette vil jeg også ta med i betraktning når de spørsmålene Enoksen tar opp, skal avgjøres.

Øksnesfisk AS som eier trålerne har ikke gått konkurs. Eierne har uttrykkelig gjort oppmerksom på at leveringsbetingelsene vil bli fulgt opp. Inntil forholdene rundt videre drift av anlegget er mer avklart, vil jeg ikke trekke trålkonsesjonene midlertidig tilbake.