Skriftlig spørsmål fra Leif Lund (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:111 (2002-2003)
Innlevert: 20.11.2002
Sendt: 21.11.2002
Besvart: 28.11.2002 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Leif Lund (A)

Spørsmål

Leif Lund (A): I Bergens Tidende 17. november i år står det å lese at Forsvaret vil selge hus som er infisert med sopp til private. Ifølge avisen har fagfolk gitt uttrykk for at husene er uegnet å bo i, og at muggsopp i verste fall kan resultere i astma og kreft. En offiser gir i samme artikkel uttrykk for at familien hans er plaget med hodepine, ekstrem trøtthet og kronisk tette luftveier.
Hva vil forsvarsministeren gjøre med bygningene og de mannskaper med familier som bor der?

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Forsvarets bygningstjeneste har igangsatt en omfattende utredning av i alt 137 sopputsatte militære boliger i Bergen. Utredningsarbeidet utføres av firmaet TeknoConsult i samarbeid med Forsvarsbygg. Det vil bli utarbeidet fullstendige tilstandsrapporter med forslag til tiltak for hver enkelt boenhet. Endelig rapport vil foreligge medio januar 2003.

Når rapporten foreligger, vil det bli tatt stilling til hva som skal skje med de enkelte boligene. Aktuelle løsninger kan være avhending av boliger i den stand de befinner seg med tilstandsrapporter med forslag til utbedring, ev. salg for nedrivning. Dette vil gjenspeiles i taksten/markedsverdien for boligene. Andre alternativer er utbedring av boliger det fortsatt er behov for eller eventuell riving og nybygging.

Forsvarets personell som leier gjennomgangsboliger av Forsvaret, har krav på en helsemessig akseptabel standard. Hvis boligene ikke fyller gjeldende forskrifter må erstatningsbolig fremskaffes, enten ved tilvisning av ny bolig eid av Forsvaret eller ved nykjøp eller leie.