Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:126 (2002-2003)
Innlevert: 25.11.2002
Sendt: 25.11.2002
Besvart: 03.12.2002 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): I brev av 15. juli 2002 fra SFT til Forsvarets bygningstjeneste angående forurensende utslipp fra Regionfelt Østlandet, slår SFT fast at Forsvaret ikke har noen garanti for at utslippstillatelser etter forurensningsloven § 11 vil bli gitt. Konsekvensen av utbygging før tillatelser er gitt kan bli at feltet ikke kan brukes eller må ombygges før det tas i bruk.
Kan statsråden garantere at Regjeringen ikke vil bruke sin instruksjonsmyndighet for å instruere SFT om utfallet av saken?

Begrunnelse

SFT framholder i brevet at selv om byggetillatelse er gitt etter plan- og bygningsloven, vil det ikke ha noen påvirkning på de miljøkrav som blir satt til tiltaket etter forurensningsloven § 16 eller de utslippskrav som blir satt etter § 11. De varsler at en ved å starte bygging før tillatelser etter forurensningsloven er gitt, kan medføre at infrastruktur som er bygget og etablert ikke kan benyttes som planlagt.
Tiltaket er sterkt omstridt og er et meget stort naturinngrep med stort forurensningspotensial. Stortingets flertall la vekt på at de negative konsekvensene skulle reduseres gjennom detaljplanlegging, avbøtende tiltak og oppfølgende undersøkelser. Utbygging startes nå før forurensningsmyndighetene har fått søknad om eller gitt tillatelser til utslipp og støy. Befolkningen har nå ingen garanti for at Regjeringen følger opp løftene og gjennomfører utbyggingen etter de grensene forurensningsmyndighetene setter. Regjeringen legger ikke opp til ordinær saksbehandling, og det kan se ut som om statsråden mener at forurensningsloven ikke skal gjelde for Forsvaret som for andre. På tross av advarslene fra SFT lar statsråden utbyggingen fortsette. Regjeringen ved departementet har instruksjonsmyndighet over SFT.

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Stortinget har pålagt Regjeringen å sørge for at Regionfelt Østlandet er klar til bruk i 2005. Ved Stortingets behandling av St.prp. nr. 45 (2000-2001) fremholder forsvarskomiteen i Innst. S. nr. 342 (2000-2001), side 52, at det vil være "kritisk avgjørende at Regionfelt Østlandet utvikles i tråd med Stortingets forutsetninger og at tidsplanen holdes".

Det ligger ingenting i de undersøkelsene som har vært gjort og den utvikling av prosjektet som har vært til nå, som skulle tilsi at det finnes grunnlag for å stoppe prosjektet i påvente av endelig konsesjon for driften av den militære virksomhet i feltet. Tvert imot tyder nye undersøkelser på at konsekvensene for miljøet er mindre enn de man la til grunn da Stortinget vedtok å etablere Regionfelt Østlandet. Dette underbygges også av konklusjonene i NIVA-rapporten "Konsekvensutredning for tema: Vann og grunn, inklusive dyreliv i vann", som ble fremlagt 27. november 2001.

Åmot kommune gav tillatelse til å starte opp anleggsvirksomheten, benevnt som byggetrinn 1 (perioden 2002-2003) den 31. oktober i år.

Det er viktig å skille mellom den aktivitet som knytter seg til anleggsvirksomheten (omfang utover byggetrinn 1) som i hovedsak skjer i perioden 2002 til 2005, og den militære aktivitet som skal skje i feltet fra 2005. Miljømyndighetene må gi samtykke til eventuell anleggsvirksomhet som skal skje før konsesjonsbehandling er avsluttet. Når det gjelder den militære aktiviteten fra 2005 er det SFT som skal gi tillatelse, og søknad om konsesjon for drift planlegges fremsendt ved årsskiftet 2002/2003. En eventuell klage vil bli behandlet av Miljøverndepartementet. Det kan således ikke på det nåværende tidspunkt spekuleres i hvilke konsesjonsvilkår som vil bli gitt for Regionfelt Østlandet.

Når det gjelder spørsmålet om Regjeringens bruk av instruksjonsmyndigheten, vises det til at Miljøverndepartementet er overordnet myndighet for SFT i saker som behandles etter forurensningsloven. Miljøverndepartementet kan instruere sine underordnede etater, men Miljøverndepartementet har gitt uttrykk for at man normalt ikke gir instrukser om avgjørelse i enkeltsaker. For Regionfelt Østlandet er det lagt opp til vanlig behandling etter forurensningsloven, noe som innebærer at SFT treffer sin avgjørelse etter en nærmere avveining av de forurensningsmessige ulempene ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre.

En forutsetning for oppstarten av anleggsvirksomheten før konsesjonen er gitt er at utbyggingstiltaket og investeringene ikke vil kunne legge avgjørende føringer på den senere vurderingen etter forurensningsloven § 11. I brev av 12. juli i år til Åmot kommune har SFT samtykket i byggestart i en del av feltet hvor miljømessige konsekvenser for omgivelsene vurderes som små. Enhver utbygging skjer imidlertid på tiltakshavers egen risiko uten garanti for at utslippstillatelse etter forurensningsloven § 11 vil bli gitt.

Denne problemstillingen har for øvrig tidligere vært kommentert av statsråd Børge Brende ved oppfølgende spørsmål fra representanten Ola D. Gløtvold i forbindelse med spørsmål nr. 27 i spørretimen onsdag 24. april 2002.

I tillegg vil jeg påpeke at Forsvaret selv har et klart miljøfokus under planleggingen, etablering og drift av Regionfelt Østlandet. Det brukes store ressurser på å forebygge forurensning til vann og grunn og redusere støyulempene. Det etableres også et eget miljøovervåkingsprogram (MOP) som vil overvåke miljøsituasjonen i feltet. Dette gjøres for å måle om virksomheten holdes innenfor de vilkår som blir satt i planer og tillatelser. Planen beskriver også de tiltak som iverksettes ved avvik.

Etableringen av Regionfelt Østlandet (RØ) er et sentralt virkemiddel i norsk sikkerhets- og utenrikspolitikk, for å sikre at Regjeringen til enhver tid har til rådighet relevante militære avdelinger med hurtig reaksjonsevne. Parallelt stilles det krav til Norge om å bidra med enheter til NATOs samlede styrker. Disse må ha høy treningsstandard og hurtig reaksjonstid. Norske hærstyrker må kunne løse de mest krevende oppdrag både nasjonalt og internasjonalt. Det vil kun være Regionfelt Østlandet som fullt ut dekker et slikt øvingsbehov.