Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:121 (2002-2003)
Innlevert: 21.11.2002
Sendt: 22.11.2002
Besvart: 27.11.2002 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Det har den siste tiden vært flere konkurser i selskap med trålerkonsesjoner, og det er fare for en ytterligere økning i månedene som kommer. Det er også fare for at industrivirksomheten til selskapene vil opphøre.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at lokalsamfunnene og eventuelt andre aktører som ønsker å drive industrivirksomheten videre, får overtatt konsesjonene til de selskapene som går konkurs?

Svein Ludvigsen (H)

Svar

Svein Ludvigsen: Vi har som stortingsrepresentant Steinar Bastensen fremholder, vært vidne til at flere fiskeindustribedrifter har gått konkurs siste året. Noen av disse bedriftene har vært eiet av selskap som også eier trålere. Når selskap som eier trålere går konkurs, er det naturlig å anta at fartøyene selges. Etter lov av 26. mars 1999 om retten til å drive fiske og fangst må enhver som ønsker å kjøpe et fiskefartøy for å drive ervervsmessige fiske med det, søke fiskerimyndighetene om tillatelse til det. For å få ervervstillatelse må søker fylle visse vilkår, bl.a. må majoriteten av eierne være aktiv fisker. Dette kravet kan imidlertid departementet dispensere fra i særlig tilfelle når næringsmessige og regionale hensyn tilsier det.

Dagens ferskfisktrålerflåte bygger i stor utstrekning sin virksomhet på slik dispensasjon gitt av departementet. Fiskerimyndighetene ser det slik at fiskeindustriens eierskap i denne flåtegruppen vil kunne styrke råstofftilførselen til industrien, og dermed sikre sysselsetting og bosetting langs kysten. Dette er viktige faktorer som departementet tar i betraktning hver gang vi har til behandling denne type saker. Slik vil det også være i fortsettelsen når trålere knyttet til industri skal selges.