Skriftlig spørsmål fra Jan Simonsen (Uav) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:123 (2002-2003)
Innlevert: 22.11.2002
Sendt: 25.11.2002
Besvart: 28.11.2002 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Jan Simonsen (Uav)

Spørsmål

Jan Simonsen (Uav): Ifølge VG oppholder det seg rundt 20 000 illegale innvandrere i det sentrale østlandsområdet. Flere av disse antas å være personer som er forsvunnet fra asylmottak.
Hva vil kommunalministeren gjøre for å forhindre at asylsøkere forsvinner fra mottakene, og deretter lever som illegale innvandrere i Norge eller andre land i Europa?

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: En utlending kan på ulike måter oppholde seg ulovlig i Norge.

Noen utlendinger kommer seg inn i landet ulovlig uten at de søker tillatelse etter innreise til riket. Andre går over til å ha ulovlig opphold etter først å ha vært her lovlig. Dette kan gjelde personer som ikke reiser ut av landet etter at lovlig oppholdstid som turist er utløpt, personer som fortsetter å være her etter utløpet av en tillatelse, og personer som unndrar seg iverksetting av et vedtak som innebærer at de har plikt til å forlate landet. Det antas at en del av disse utlendingene drar tilbake til sitt hjemland uten å orientere norske myndigheter. Det antas videre at noen drar til andre land, mens et lite mindretall blir værende i Norge uten arbeids- og oppholdstillatelse. Det ligger i sakens natur at det ikke er mulig å angi hvor mange utlendinger som til enhver tid oppholder seg ulovlig i Norge. De undersøkelser som er gjort på dette området har også vist seg å være lite opplysende.

Jeg stiller meg derfor tvilende til det tallet som framkommer i VGs artikkel vedrørende utlendinger som oppholder seg ulovlig i Norge. Artikkelen viser til en utregning bl.a. på bakgrunn av registreringer i Fremkon. Dette registeret viser i hovedsak hvilke utlendinger som har tillatelse og hvilke som ikke har. Det er i dag ikke tilstrekkelige rutiner rundt registreringer av forsvinninger til at disse registreringene kan danne grunnlag for antagelse av hvor mange utlendinger som oppholder seg ulovlig i Norge.

Når det gjelder asylsøkere som forsvinner fra mottak, vil jeg påpeke at alle asylmottak er åpne i den forstand at en asylsøker kan bevege seg fritt ut og inn av mottaket. Dette gjør at det er vanskelig å holde kontroll med hver enkelt asylsøker. Et mottak av en mer lukket karakter der det legges opp til begrensninger i en asylsøkers bevegelsesfrihet, vil innebære en frihetsberøvelse som krever hjemmel i lov. Pr. i dag har vi ikke en generell lovhjemmel til å holde tilbake asylsøkere i asylmottak.

Etter utlendingsloven § 37 kan en utlending holdes i fengslig forvaring dersom vedkommende nekter å oppgi sin identitet eller det er skjellig grunn til mistanke om at utlendingen oppgir falsk identitet. De asylsøkere som har fått endelig avslag på sin søknad om asyl, plikter å forlate landet. Når det er nødvendig for å sikre iverksetting av negativt vedtak, kan en utlending pågripes og fengsles i henhold til utlendingsloven § 41.

Etter min oppfatning er bestemmelsene i utlendingsloven §§ 37 og 41 tilstrekkelige i forhold til behovet for fengsling av utlendinger. Det er politiet som i det enkelte tilfelle vurderer om det er behov for fengsling. Fengslingsspørsmålet avgjøres av retten.