Skriftlig spørsmål fra Ola T. Heggem (Sp) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:146 (2002-2003)
Innlevert: 29.11.2002
Sendt: 02.12.2002
Besvart: 04.12.2002 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Ola T. Heggem (Sp)

Spørsmål

Ola T. Heggem (Sp): En privat barnehage i Tønsberg mottar ikke tilskudd fra kommunen tilsvarende statstilskuddet til plasser for barn som ikke er bosatt i Tønsberg kommune. Tønsberg er frikommune.
Ligger en slik praktisering innenfor forståelsen av hvordan frikommuneprosjektene skal fungere?

Begrunnelse

Jareteigen Montessori barnehage i Tønsberg tar opp barn også fra andre kommuner da dette er den eneste Montesorri barnehagen og skolen i Vestfold.
Skolen får imidlertid ikke kommunalt tilskudd (tilsvarende statstilskuddet) for disse plassene. Etter de opplysningene som er gitt meg, får sykehus- og studentbarnehagen i Tønsberg penger fra kommunen til barnehageplasser til barn fra andre kommuner.
Jareteigen barnehage greier ikke å fylle opp plassene med barn fra Tønsberg. Derfor er barnehagen avhengig av å få barn fra andre kommuner. Når barnehagen imidlertid ikke får støtte fra kommunen tilsvarende statstilskudd for disse plassene, blir den økonomiske situasjonen ved barnehagen svært vanskelig.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Ved ordinær tildeling av statlig driftstilskudd er antall barn i den enkelte barnehage og barnehagens geografiske plassering avgjørende for tildeling av tilskuddet, ikke brukernes bostedskommune. Kommunene som er med i forsøk med rammefinansiering av øremerkede tilskudd, valgte en modell for tildeling av midler som tok utgangspunkt i hva kommunene fikk i øremerkede tilskudd i 1999. I den grad Tønsberg hadde barn fra andre kommuner i sine barnehager ved utgangen av 1999, er den statlige finansieringen av disse inkludert i rammeoverføringen. Det statlige øremerkede tilskuddet til barnehager har økt hvert år siden 1999. Tønsberg har fått sin andel av denne økningen. I forsøkskommunene beregnes økningen etter objektive kriterier og ikke faktiske aktivitetsendringer i barnehagesektoren.

Barne- og familiedepartementet har ingen tilskuddsordning til drift av barnehager ut over det som tildeles gjennom det ordinære driftstilskuddet. All offentlig driftsstøtte til barnehageplasser i forsøkskommunene, må derfor komme som resultat av at kommunen prioriterer barnehager med midler kommunen tildeles gjennom forsøket eller gjennom bruk av kommunens øvrige midler.

Departementet legger ingen føringer på kommunens bruk av frie midler. Kommunene i forsøket har samme ansvaret som barnehagemyndighet, som de øvrige kommunene. I forhold til de problemstillingene som er reist i Tønsberg har Kommunal- og regionaldepartementet bedt Tønsberg kommune vurdere om ikke berørte nabokommuner bør yte økonomisk støtte til kommunen som en kompensasjon for at disse kommunene har barn i barnehage i Tønsberg kommune. Dette er imidlertid et forhold som Tønsberg kommune selv må vurdere.

Regjeringen er opptatt av at rammevilkårene for forsøkskommunene ikke skal være til hinder for å jobbe mot de nasjonale målene i barnehagesektoren, full behovsdekning, lavere foreldrebetaling og økonomisk likebehandling av alle barnehager. Sett i lys av opposisjonens avtale om styring og finansiering av barnehager som ble inngått i juni i år, vil Regjeringen etter behandlingen av statsbudsjettet vurdere rammebetingelsene i forsøkskommunene i 2003 opp mot de øvrige kommunene.