Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:153 (2002-2003)
Innlevert: 04.12.2002
Sendt: 04.12.2002
Besvart: 10.12.2002 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Børge Isaksen skiftet båt etter at Fiskeridirektoratet hadde forsikret han om at det ikke ville få konsekvenser for eventuelt opprykk til gruppe I. Isaksen hadde oppfylt øvrige krav. På tross av dette fikk Isaksen ikke opprykk med begrunnelse at han hadde skiftet båt. Klagen som er til behandling i direktoratet vil ta flere måneder. Nå står Isaksen i fare for å miste båt og bruk fordi han stolte på Fiskeridirektoratet.
Vil fiskeriministeren anmode Fiskeridirektoratet til å bruke skjønn og få fortgang i denne klagesaken?

Begrunnelse

Børge Isaksen byttet båt i år, og forsikret seg i forkant av dette med Fiskeridirektoratet at skifte av båt ikke ville få konsekvenser for et eventuelt opprykk til gruppe I. Isaksen hadde oppfylt kravene til opprykk og ønsket seg en tryggere og mer lettdrevet båt. Ny båt ble kjøpt i løpet av sommeren. Dette medførte at Isaksen mistet kvoten med begrunnelse av at han hadde skiftet båt etter 1. januar 2002, jf. deltakerforskriften § 2 annet ledd. Skifte av fartøy på tidligere tidspunkt ville gitt rom for dispensasjon.
Det var nettopp for å gardere seg mot et slikt avslag at Isaksen kontaktet Fiskeridirektoratet for veiledning. I god tro solgte han sin gamle båt til fritidsformål og gikk til anskaffelse av ny.
Isaksens klage på vedtaket er nå til behandling i Fiskeridirektoratet. Behandlingstiden blir av direktoratet anslått til flere måneder. Det innebærer at Isaksen etter all sannsynlighet ikke får fisket torsk i vinter, og at han dermed mister mesteparten av årsinntekten i 2003. Tap av inntekt i den størrelsesorden har store konsekvenser for betalingsevnen når et stort lån skal forrentes. I verste fall er konsekvensen av Fiskeridirektoratets feilinformasjon at Isaksen mister både båt og bruk. Skal dette unngås bør Fiskeridirektoratet, som her har et ansvar for Isaksens situasjon, prioritere saken.

Svein Ludvigsen (H)

Svar

Svein Ludvigsen: Stortingsrepresentant Arnestad stiller for det første spørsmål om saksbehandlingstiden i angjeldende sak.

For det annet blir jeg bedt om å instruere Fiskeridirektoratet med hensyn til å utvise skjønn i denne konkrete saken.

Til det første spørsmålet kan jeg opplyse at denne saken for tiden er til behandling i Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratet tar sikte på å behandle saken i slutten av desember måned 2002/begynnelsen av januar måned 2003.

Til stortingsrepresentant Arnestads spørsmål om å utvise skjønn, finner jeg ikke grunnlag for å instruere Fiskeridirektoratet i denne konkrete saken. Jeg har full tiltro til at Fiskeridirektoratet vil behandle saken i tråd med gjeldende regelverk. En eventuell klage på Fiskeridirektoratets vedtak, vil kunne påklages Fiskeridepartementet som så vil foreta en ny vurdering av saken.