Skriftlig spørsmål fra Jon Olav Alstad (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:158 (2002-2003)
Innlevert: 05.12.2002
Sendt: 06.12.2002
Besvart: 16.12.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Jon Olav Alstad (A)

Spørsmål

Jon Olav Alstad (A): Som en del av Vikna kommunes rekrutteringstiltak for å skaffe god legedekning i kommunen, er det innført et 2-årig stipend på 50 000 kr pr. år til studenter fra kommunen som velger å utdanne seg til leger. I ettertid har skattemyndighetene opplyst at utdanningsstipend av en slik størrelse er skattepliktig.
Mener statsråden dette er en riktig tolkning av loven, og vil det i så fall bli aktuelt å endre lovverket slik at ordningen kan fungere som et rekrutteringstiltak?

Begrunnelse

Vikna kommune har som mange kommuner i distriktene hatt problemer med å skaffe leger til kommunen. De har ved ulike anledninger innført tiltak for å bedre dette. I 2000 ble det innført en ordning med stipend til studenter, fortrinnsvis fra kommunen, som ønsker å utdanne seg til leger mot at disse inngår en kontrakt med kommunen. I brev fra Namdal ligningskontor blir det opplyst at dette er skattepliktig. Det vises til skattelovens kap. 5.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Etter det opplyste har en kommune innført en ordning med et 2-årig stipend på

50 000 kr pr. år til studenter fra kommunen som ønsker å utdanne seg til lege, mot at disse inngår en kontrakt med kommunen. Namdal likningskontor har opplyst at et slikt stipend vil være skattepliktig. Stortingsrepresentant Jan Olav Alstad stiller spørsmål om dette er en riktig tolkning av loven, og om det i så fall vil bli aktuelt å endre lovverket slik at ordningen kan fungere som et skattefritt rekrutteringstiltak.

Det ligger ikke under Helsedepartementets myndighetsområde å fortolke skatteloven. Jeg har derfor forelagt spørsmålet for Finansdepartementet som har uttalt følgende:

"Dersom kontrakten som inngås med kommunen innebærer at stipendmottakeren forplikter seg til å arbeide som lege i kommunen etter endt utdannelse, innebærer det en nær sammenheng mellom det mottatte stipend og arbeidet som lege. I så fall må stipendet anses som fordel vunnet ved arbeid eller virksomhet, jf. skatteloven §§ 5-10 bokstav a og 5-30, jf. også omtalen i Lignings-ABC 2001, side 932. Dersom kommunen ikke setter noe vilkår om at stipendmottakeren skal arbeide i vedkommende kommune etter fullført utdannelse, kan imidlertid utfallet av denne vurderingen bli annerledes.

De fleste studenter må i stor grad dekke sine utgifter til studiene selv, eventuelt ved låneopptak. På denne bakgrunn kan det ikke anses urimelig at de som er så heldige å motta utbetalinger fra kommende arbeidsgivere eller oppdragsgivere må svare skatt av denne fordelen. Etter Finansdepartementets vurdering er det ikke grunnlag for å foreslå lovendringer på dette feltet. Til sammenligning vil også utbetalinger fra private bedrifter til studenter i rekrutteringsøyemed kunne bli skattepliktig som (forskudds)lønn, selv om formell ansettelse først skjer etter fullføring av utdanningen.

Det foreligger også et regelverk om skattefritak for ytelse i form av utdanning i arbeidsforhold, jf. Finansdepartementets skattelovforskrift § 5-15 B. Dette regelverket vil imidlertid neppe komme til anvendelse på de stipendier som er tatt opp i denne saken."

Jeg er kjent med at kommuner i Nord-Trøndelag har slitt for å få til en stabil allmennlegetjeneste. Jeg ser derfor positivt på at kommunen går utradisjonelle veier for å rekruttere leger til kommunen. Jeg er likevel enig i Finansdepartementets vurdering når det gjelder spørsmålet om eventuelle endringer av loven på dette området. Jeg vil tro at fra studentens side, vil stipend under studietiden selv med skatteplikt, være mer verdt enn økt lønn etter at studiene er ferdig. Jeg har derfor tro på til at slikt stipend kan fungere som et langsiktig rekrutteringstiltak.

Jeg vil samtidig peke på at det nå har blitt god tilgang på nyutdannede leger. Det vil etter hvert gjøre det lettere å rekruttere leger, også til utkantstrøk. Det vil gi mulighet til å skaffe leger til kommunen, også før ungdommene fra Vikna er ferdig utdannet med fullført turnustjeneste. En strategi som har vist seg vellykket når det gjelder å skaffe leger til kommunehelsetjenesten, er å ta kontakt med leger som har turnustjeneste i distriktet med sikte på å rekruttere en av disse til kommunen etter at turnustjenesten er fullført.