Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til sosialministeren

Dokument nr. 15:159 (2002-2003)
Innlevert: 06.12.2002
Sendt: 06.12.2002
Besvart: 12.12.2002 av sosialminister Ingjerd Schou

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): I mitt skriftlige spørsmål nr. 93 (2002-2003) om økonomirådgivere ved kommunenes sosialkontorer går det fram av svaret fra sosialministeren at det hovedsakelig er de større kommunene som har økonomiske rådgivere, og at mindre kommuner ikke har tilstrekkelig med slik kompetanse, men at fylkesmennene jevnlig kurser sosialfaglig personell i slike saker. Dette for å få en lik praksis over hele landet.
Har sosialministeren vurdert å la denne viktige oppgaven flyttes over til fylkesmannsembetene i framtiden?

Ingjerd Schou (H)

Svar

Ingjerd Schou: Jeg vil understreke at jeg i mitt svar på spørsmål nr. 93 fra stortingsrepresentant Anne Helen Rui ikke gav noen vurdering av kompetansen i økonomisk rådgivning i de mindre kommunene. Når det er sagt kan det på mange områder være en utfordring for småkommunene å sikre nødvendig kompetanse på flere fagområder. Det er likevel ikke aktuell politikk å legge denne type oppgaver til fylkesmennene. Det ville bety en sentralisering og ikke gi et tilstrekkelig godt tilbud der folk bor. I noen kommuner kan det være aktuelt med interkommunale løsninger for å sikre gode tjenester til innbyggerne. Det er en løsning som også kan være aktuell på dette området.

Jeg vil likevel understreke at fylkesmennene har en svært viktig rolle når det gjelder å gi kommunene god veiledning og sørge for tilbud om kompetanseutvikling innen gjelds-/økonomirådgivning. Jeg vil be Sosial- og helsedirektoratet i samarbeid med fylkesmennene gjøre en vurdering av kompetansesituasjonen innenfor økonomisk rådgivning i kommunene når opplæringsrunden i forbindelse med endringer i gjeldsordningsloven er gjennomført. Det vil da bli vurdert om det er behov for å iverksette ytterligere tiltak dersom situasjonen ikke er tilfredsstillende.

Ellers vil jeg vise til at Regjeringen om få dager vil legge frem en stortingsmelding om samordning av Aetat, trygdeetat og sosialtjenesten. De organisatoriske løsningene som der blir foreslått, kan gi grunnlag for bedre tjenester også når det gjelder økonomisk rådgivning i kommunene.