Skriftlig spørsmål fra Kjetil Bjørklund (SV) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:170 (2002-2003)
Innlevert: 10.12.2002
Sendt: 10.12.2002
Besvart: 17.12.2002 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Kjetil Bjørklund (SV)

Spørsmål

Kjetil Bjørklund (SV): Hva er de totale kostnadene for utvikling og implementering av Felles Integrert Forvaltningssystem (FIF) i Forsvaret, slik dette skal leveres av Program GOLF som integrert økonomi- og lønnssystem og logistikk- og ledelsessystem?

Begrunnelse

I forslaget til forsvarsbudsjett for 2003, jf. St.prp. nr. 1 (2002-2003), kommer det ikke frem hva de endelige kostnadene for implementering av GOLF kommer til å være. Gjennom omdefinering fra prosjekt til program kommer heller ikke årsbevilgningen klart fram. Forsvarskomiteen på Stortinget har ved to anledninger bedt om løpende orientering om de kostnadsmessige sidene ved implementeringen av dette programmet, jf. Innst. S. nr. 238 (1999-2000) og Innst. S. nr. 316 (2000-2001). Program GOLF har en såpass sentral plass i ledelsesutviklingen og for innsparingene i omstillingsperioden, at Stortinget bør få den informasjon man har etterspurt om den endelige kostnad gjennom hele programperioden.

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: I september 2001 besluttet Forsvarsdepartementet at GOLF, i stedet for å bli gjennomført som ett stort prosjekt, skulle omdefineres til et program bestående av flere enkeltprosjekter som eventuelt skulle gjennomføres i sekvens. Målet om innføring av et Felles Integrert Forvaltningssystem (FIF) lå fast. I tråd med denne oppdelingen av Prosjekt GOLF foreligger det derfor ingen godkjent totalramme for GOLF utover budsjettåret 2003.

Konsekvensene av endret strategi var at det kun var den første fasen i GOLF-programmet som skulle forprosjekteres, detaljforhandles og kontraktfestes innledningsvis. Forsvaret skal i kontrakten således ikke være økonomisk forpliktet utover første fase. Forsvarsdepartementet fant det hensiktsmessig at den valgte leverandør tildeles oppdraget/kontrakten for den påfølgende fasen, forutsatt at det besluttes å gå videre i programmet samt at leverandøren på en tilfredsstillende måte har oppfylt forpliktelsene for den foregående fase. Selv om ikke Forsvaret kan forplikte seg utover den enkelte fase, er hensikten å forplikte leverandøren til et helhetlig programopplegg så langt dette er mulig.

Det faktum at hvert enkelt prosjekt vil planlegges separat og i sekvens gjør at man på nåværende tidspunkt ikke har et samlet bildet av de totale investeringskostnadene for hele Program GOLF. Det vil man heller ikke ha før det siste prosjektet i Program GOLF er planlagt og gjennomført. Skulle man måtte utarbeide et plantall for hele programmets levetid, ville man måtte gjøre en rekke antagelser og forutsetninger som i seg selv ville medført at plantallet ville blitt ytterst usikkert og dermed uegnet som styringsparameter.

Avslutningsvis vil jeg benytte anledningen til å påpeke at Program GOLF har til hensikt i det lengste å unngå å utvikle egne løsninger. Det er et stort fokus på å benytte såkalt "hyllevare" i størst mulig grad. Dette for nettopp å redusere den økonomiske og gjennomføringsmessige risikoen i prosjektene. Videre vil jeg også opplyse om at departementet er kjent med at Riksrevisjonen arbeider med en rapport om GOLF og dets forgjengere, og har fått opplyst at denne rapporten antagelig kan foreligge mot slutten av januar 2003.

Departementet vil komme tilbake til Stortinget med en evalueringsrapport når leveranseprosjekt 1 er gjennomført.