Skriftlig spørsmål fra Morten Lund (Sp) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:171 (2002-2003)
Innlevert: 10.12.2002
Sendt: 10.12.2002
Besvart: 18.12.2002 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): Den 83 fot store fiskebåten "Suløy Senior" kom ikke med på den foreløpige listen over de som får opprykk til gruppe 1 for 2003. Båten gir arbeid til sju heltidsfiskere, og leveransene er viktig for det lokale fiskemottaket på Sula i Frøya kommune.
Er det ved denne tildeling av kvoter lagt vekt på enkelte båters særlige betydning for å sikre bosettingsgrunnlaget på spesielt utsatte steder som her nevnt?

Begrunnelse

Den aktuelle båt ble ifølge medieoppslag innkjøpt i februar 2001. Båten har ikke egen torskekvote, og eieren ble fratatt kvoten på sin forrige båt da han pga. hjertesykdom over flere år ikke kunne drive aktivt som fisker i tilstrekkelig omfang. Øysamfunnet Sula har i dag få andre arbeidsplasser enn de som er knyttet til fiske og fiskeforedling. En båt som "Suløy Senior" kan sammen med en del mindre båter bidra til å sikre de tilførsler som trengs for å opprettholde driften på fiskemottaket.
Det er naturlig at man i slike tilfelle undres over hvilke kriterier som legges til grunn når nye kvoter tildeles og når dispensasjoner fra regelverket skal behandles. Så vidt jeg skjønner er forskriftene blitt fastsatt uten at næringens organisasjoner er tatt med på råd.

Svein Ludvigsen (H)

Svar

Svein Ludvigsen: En hovedutfordring i fiskeripolitikken er å ta vare på mangfoldet i fiskeflåten, og å utnytte de fordeler dette mangfoldet gir. Dette krever at man legger til rette for eksistensen av fartøygrupper med svært ulikt aktivitetsnivå. På den ene siden er det et ønske om en stor og differensiert kystflåte som kan fiske når været og tilgjengeligheten er god, mens en på den annen side ønsker mest mulig stabile rammebetingelser for den helårsdrevne kystflåten.

Den 25. februar 2002 sendte Fiskeridepartementet ut høringsnotat om adgangsbegrensning av kystflåtens fiske etter hyse og sei.

Etter Fiskeridepartementets vurdering var det behov for å begrense deltakelsen i fisket etter hyse og sei i kystflåten under 28 meter. Dels for å bedre lønnsomheten i flåten og dels for å legge til rette for innføring av ordninger som fører til en mer hensiktsmessig avvikling av fisket (drifts- og strukturordninger).

Hensikten med forslaget som var ute på høring var å skille ut fartøy med jevn høy aktivitet fra fartøy med lavere aktivitet. Innenfor fisket etter torsk ble dette gjort i 1990, og dagens gruppe I torsk er en adgangsbegrenset gruppe bestående av de mest aktive torskefartøyene. Utgangspunktet for departementets høringsforslag var en adgangsbegrensning av fisket etter hyse og sei. Vi fant det imidlertid formålstjenlig i denne sammenheng å etablere en ny gruppe I basert på den gamle gruppe I i fisket etter torsk og de fartøyene som oppfylte deltakerkravene med referanse i fisket etter sei eller hyse eller ett av disse fiskeslagene i kombinasjon med torsk. Å etablere en felles gruppe I gir muligheter til å regulere disse fartøyenes fiske på en hensiktsmessig måte.

En ny gruppe I vil bidra til å sikre en god lønnsomhet for disse fartøyene, hvor helårsfiskerne blir prioritert. Ved at de mest aktive fiskerne i dagens gruppe II som også har vært aktive i sei og/eller hysefisket får adgang til å delta i en ny gruppe I, vil også helårsfiskerne i dagens gruppe II prioriteres. Forskriften innebærer imidlertid også at de som ikke kvalifiserer seg til deltakelse i en ny gruppe I kan fiske torsk, sei eller hyse innenfor egne avsetninger i en åpen gruppe II for disse fiskeslagene.

Det er i adgangsbegrensningen av sei og hyse lagt vekt på at man skal prioritere de fartøy som kan vise til høy aktivitet i de ovennevnte fiskeriene, og det er disse som nå er sikret adgang i den nye gruppe I.

Det er derimot ikke ved adgangsreguleringen av fisket etter hyse og sei vært lagt vekt på at enkelte fartøy, som følge av distriktsmessige hensyn, bør få deltakeradgang i ny gruppe I. Kriteriene for å få deltakeradgang er av objektiv karakter, og er således like for alle. Når det gjelder deltakelse i den nye gruppe I, vil jeg likevel gjøre oppmerksom på at det så langt synes som om det vil være et betydelig antall fartøy fra trøndelagsfylkene som vil komme inn i den nye gruppe I. Dette trolig basert på at disse har fisket mye sei. Slik sett kan det hevdes, siden både sei og hyse uavhengig av hverandre, kan kvalifisere til deltakelse, at forskriften tar hensyn til en varierende drift, og således lokale forhold, selv om vilkårene som sådanne er objektive.

Jeg vil avslutningsvis bemerke at etter forskriften av 1. november 2002 om adgang til å delta i fisket etter torsk, hyse og sei for fartøy under 28 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap nord for 62°N i 2003 § 3, kan man etter gitte vilkår få dispensasjon fra aktivitetskravet. Slik søknad skal sendes til Fiskeridirektoratet i Bergen.