Skriftlig spørsmål fra Knut Storberget (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:183 (2002-2003)
Innlevert: 12.12.2002
Sendt: 13.12.2002
Besvart: 19.12.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Vardåsen fengsel i Kongsvinger ble etablert i september i år uten at det synes som om det ble gjort noen vurdering av behovet for fengselshelsetjenesten.
Hvilket nivå og omfang bør denne tjenesten ha ved Vardåsen i forhold til det fangeklientell som skal sone i fengselet, og hva vil helseministeren gjøre for at tjenesten blir forsvarlig?

Begrunnelse

Det kan synes som om fangebefolkningen ved Vardåsen fengsel blir noe mer sammensatt og utfordrende enn tilfellet er ved gamle Kongsvinger fengsel. Flere innsatte kan bety økning i psykiske og psykososiale utfordringer. Fengselets raske etablering innebærer også press på fengselshelsetjenesten. Kommunen er avhengig av en avklaring om rammene for denne tjenesten, men har en klar oppfatning av behovet.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Sosial- og helsedirektoratet utarbeider på oppdrag fra departementet et nytt og bedre beregningsgrunnlag for tildeling av midler til helsetjenesten i landets fengsler. Denne beregningen vil bl.a. skje ut fra kriterier som fanger opp forskjeller mellom landets fengsler med hensyn til de innsattes helsetilstand. Midlene for 2003 vil bli vurdert og fordelt ut fra en slik fordelingsnøkkel. For å være sikre på at fordelingen blir foretatt etter forutsetningene, vil det holdes tilbake et mindre beløp til senere fordeling i de tilfeller der det avdekkes åpenbare skjevheter.

Det har vært kontakt med fylkeslege Trond Lutnes om Kongsvinger og Vardåsen fengsler. Fylkeslegen har i forbindelse med oppfølging av tilsyn ved Kongsvinger fengsel hatt flere samtaler med helsesjefen og kommuneoverlegen i Kongsvinger. Disse vil bli fulgt opp med råd og veiledning for å få til en best mulig helsetjeneste ved Kongsvinger fengsel, samt en godt organisert og drevet helsetjeneste ved Vardåsen. Departementet er innforstått med utfordringene ved Kongsvinger fengsel. Dette vil det så langt som mulig tas hensyn til ved fordeling av midler for 2003.

Kommuner med fengsler har en lovpålagt plikt i henhold til kommunehelsetjenesteloven til å yte forsvarlige helsetjenester til innsatte i fengsler. Hvordan kommunen organiserer tjenesten i forhold til bruk av ressurser er den enkelte kommunes ansvar. Det forutsettes at det er tett og kontinuerlig dialog mellom kommunens helsesjef, tjenesteleder og fengselets ledelse med sikte på at ressursene utnyttes optimalt.