Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til finansministeren

Dokument nr. 15:186 (2002-2003)
Innlevert: 12.12.2002
Sendt: 13.12.2002
Besvart: 06.01.2003 av finansminister Per-Kristian Foss

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Hva er status for forslaget om å oppheve autorisasjonsordningen for regnskapsførere, er det aktuelt å fremme dette forslaget for Stortinget, og hva er i tilfelle forventet framdrift?

Begrunnelse

Et forslag om opphevelse av autorisasjonsordningen for regnskapsførere ble, etter initiativ fra Kredittilsynet, sendt ut på høring 5. november 2001. Fra flere høringsinstanser, bl.a. Skatteetaten og Landslaget for Regnskapskonsulenter, ble det sterkt advart mot å oppheve denne ordningen, som alle impliserte parter mener har bidratt til bedring av kvaliteten på norske regnskapsførere.
Det vises til erfaringer fra finansskandaler, særlig i USA, men også i andre land deriblant Norge, der betydningen av troverdige regnskap har stått i fokus. På denne bakgrunn antas det at forslaget om å fjerne en ordning som nettopp har bidratt til å forbedre tilstanden på dette området, ikke lenger er like aktuelt.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: I Ot.prp. nr. 1 (1998-99) kapittel 18 ble det varslet en evaluering av autorisasjonsordningen etter ca. 3 år for å vurdere om målene med autorisasjonsordningen er oppfylt. Stortinget sluttet seg til dette, jf. Innst. O. nr. 11 (1998-99) kapittel 19. Kredittilsynet foreslo i brev 19. september 2001 prinsipalt å oppheve den offentlige autorisasjonsordningen for regnskapsførere. Under den forutsetning at autorisasjonsordningen videreføres, foreslo Kredittilsynet enkelte endringer i regnskapsførerloven. Kredittilsynets forslag ble sendt på høring ved departementets brev 5. november 2001, med høringsfrist 15. januar 2002.

Denne saken er nå til behandling i departementet og ev. lovforslag vil i tilfelle bli lagt frem for Stortinget så snart som mulig.