Skriftlig spørsmål fra Knut Storberget (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:198 (2002-2003)
Innlevert: 17.12.2002
Sendt: 18.12.2002
Besvart: 02.01.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Kan justisministeren ta initiativ til at norsk politi og påtalemyndighet blir i stand til å etterforske og iretteføre svindel nordmenn er utsatt for i Norge og i utlandet vedrørende kjøp og gjensalg av time-share leiligheter og lignende?

Begrunnelse

Time-share bedrageriene har påført flere tusen forbrukere over hele Europa store økonomiske tap. Et av de største bedrageritilfellene har avdekket bedrageri mot 17 000 personer, med et omfang på henimot svimlende 350 mill. kr. I Norge er svært mange rammet.
De klassiske time-share bedrageriene har dog avtatt bl.a. pga. økt oppmerksomhet og ditto økt skepsis mot time-share leiligheter. I dag er problemene særlig knyttet til såkalte resalgsselskaper som henvender seg til fortvilte eiere med tilbud om kjøp av deres andel. De må dog mot oppløftende løfter betale gebyr i flere tusenkronersklassen.
Jeg er kjent med at Økokrim har fått flere henvendelser vedrørende dette både fra advokater og enkeltpersoner. Det er tilnærmet umulig for lokale politimyndigheter å gripe fatt i denne kriminaliteten som er internasjonal, og som har forgreninger til annen type kriminalitet som narkotika, sexhandel og hvitvasking. Det er derfor med undring man kan registrere at Økokrim sier nei til å gå inn i denne type kriminalitet. Arbeidet er godt i gang i andre land, bl.a. i Sverige, England og Spania. Norge bør derfor så raskt det er mulig å få etablert etterforskning som kan delta i det internasjonale samarbeid som er nødvendig for å komme dette problemet til liv, og som kan hjelpe de tusener av skadelidte.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Innledningsvis vil jeg presisere at jeg som justisminister ikke kan instruere påtalemyndigheten. Påtalemyndigheten - under Riksadvokatens ledelse - tar selv initiativ til, og styrer etterforskningen av konkrete saker.

Økokrims oppgave er å behandle økonomisk kriminalitet av særlig alvorlig eller komplisert art og prinsipielle saker, jf. påtaleinstruksen § 35-4. Dette kan ikke forstås slik at alle alvorlige økonomiske eller prinsipielle straffesaker skal etterforskes av Økokrim. Utgangspunktet er at det er politiet som etterforsker straffesakene, også saker som gjelder alvorlig økonomisk kriminalitet med internasjonale forgreninger. Berørt politidistrikt kan imidlertid anmode Økokrim om å overta en sak, og Økokrim kan også iverksette etterforskning av eget tiltak.

Jeg forventer at politiet prioriterer etterforskning av kriminalitet som har gitt stort utbytte. Kriminalitet skal ikke lønne seg, og det er gitt signaler til politiet om at inndragning skal skje i flere saker og i større omfang enn tidligere. Denne prioriteringen fra både Stortingets og Regjeringens side, reflekteres bl.a. også i mitt initiativ til etableringen av et eget prosjekt under ledelse av Justisdepartementet. Prosjektet har som mål å avdekke og prioritere bekjempelsen av kriminalitet knyttet til bl.a. hvitvaskings- og korrupsjonsprosjekt.

Jeg er kjent med at sjefen for Økokrim vil ta opp spørsmål rundt time-share bedragerier med Riksadvokaten, herunder behovet for en sentralisert etterforskning.

Kopi av mitt svarbrev sammen med kopi av spørsmålsskriftet blir oversendt Riksadvokaten og sjefen for Økokrim til orientering.