Skriftlig spørsmål fra Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:202 (2002-2003)
Innlevert: 18.12.2002
Sendt: 19.12.2002
Besvart: 20.12.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A)

Spørsmål

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A): Krever økningen på 4 kr (omtalt i St.prp. nr. 1 (2002-2003) kap. 1313 og 4313 Luftfartstilsynet) lovendring, og hvorfor er i tilfelle dette ikke informert om i stortingsproposisjonen?

Vedlegg til spørsmål:

17. desember 2002

Stortingets samferdselskomité
Karl Johans gate 22
0026 Oslo

Fullfinansiering av Luftfartstilsynet

Flyselskapenes Landsforening (FL) vil på anmodning av Oddbjørg Ausdal Starrfelt rette komiteens oppmerksomheten mot behandlingen av årets statsbudsjett. I listen over saker som planlegges lagt fram for Stortinget står det under Samferdselsdepartementet at en odelstingsproposisjon om endringer i luftfartsloven skal legges fram i oktober. Dette er ikke gjort. Samtidig legges det opp til i St.prp. nr. 1 (2002-2003) for Samferdselsdepartementets budsjettområde at Luftfartstilsynets gebyrinntekter skal økes fra MNOK 41 til MNOK 84,6. Denne økningen skyldes i hovedsak et såkalt sikkerhets gebyr på 4 kr pr. avreiste passasjer.
I høst har det vært to høringer om denne saken. Først en høring i september med svært kort høringsfrist der vi skulle ta stilling til hvorvidt vi aksepterte en lovendring i luftfartsloven § 13-8 som gir tilsynet en svært vid fullmakt til å ilegge gebyrer, og dermed hjemle det foreslåtte generelle sikkerhetsgebyret. I høringsbrevet er dette kort beskrevet som at det skal etableres et gebyr for Luftfartstilsynets generelle regelverks arbeid og "det generelle arbeidet Luftfartstilsynet utfører". Høringsinstansene gikk generelt imot dette, og både Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og FL stiller flere prinsipielle spørsmål ved det framlagte høringsutkastet. Begge høringsuttalelser er vedlagt med NHOs tillatelse. Det fremgår av høringsbrevet at det nye sikkerhetsgebyret forutsettes at denne lovendringen blir foretatt.
Videre har vi nylig avgitt høringsuttalelse til det foreslåtte gebyrregulativet for 2003, og der er igjen sikkerhetsgebyret med, men er lite omtalt utover at det forutsetter lovendring i § 13-8.
FL vil også gjøre oppmerksom på hva som ble vedtatt i behandlingen av utskillelsen av Luftfartstilsynet. I St.prp. nr. 66 (1998-99) om utskillelsen av Luftfartstilsynet skriver departementet følgende under avsnitt 1.2.7 om "Økonomi og styring": "Departementet tar utgangspunkt i at Luftfartstilsynet som hovedregel skal finansiere tilsynsoppgavene ved kostnadsbasert brukerbetaling:" (-) "Det er på det rene at det de første driftsår blir et betydelig netto tilskuddsbehov for Luftfartstilsynet som følge av at gebyrene ikke dekker kostnadene ved tjenestene, og som følge av etableringskostnader." Kostnadsrelaterte gebyrer for det konkrete tilsynet som utføres, understrekes ytterligere i kap. 3 i proposisjonen der det under 3.2 (s. 14) bl.a. står: "Departementet vil vurdere nærmere om også Luftfartstilsynets myndighetsoppgaver kan brukerfinansieres, slik at tilsynet blir en fullt ut selvfinansierende virksomhet." Denne vurderingen har ikke departementet foretatt, slik at verken vi som brukere eller Stortinget som besluttende instans, har fått anledning til å ta en vurdering av dette prinsippet. Etter opplysninger FL har fått fra Luftfartstilsynets ledelse, utgjør over en tredjedel av virksomheten myndighetsoppgaver, direktoratsoppgaver, og videre at denne andelen er sterkt voksende. FL finner det urimelig at luftfarten skal finansiere lov- og regelverksarbeidet innen luftfarten. Dette er en klart statlig oppgave som ingen andre bransjer betaler for på sine respektive områder. Fullfinansieringen av Luftfartstilsynet etter prinsippet om brukerfinansiering, snikes følgelig inn bakveien slik vi ser det. Et så viktig prinsipp burde vært forelagt Stortinget etter en skikkelig utredning, mens det nå blir pakket inn i en in blanco fullmakt i en generell lovtekst som ennå ikke er fremmet for Stortinget.
Ordlyden i nye § 13-8 er foreslått slik: "Departementet kan gi forskrifter om at det skal betales gebyrer for tilsyn med sikkerheten innen luftfarten." All den tid ny § 13-8 fortsatt ikke er forelagt Stortinget, stiller vi spørsmål ved det budsjettvedtaket som er fattet for Luftfartstilsynet.
FL vedlegger også høringsuttalelsen til gebyrregulativet 2003. Videre ber vi om at komiteen får avklart hvilket gebyrnivå Luftfartstilsynet skal ha for 2003, dvs. med eller uten sikkerhetsgebyr.
FL ber om tilbakemelding om hvordan saken håndteres videre, og vi stiller gjerne opp i et møte om saken hvis det er ønskelig.

Med hilsen

Flyselskapenes landsforening

Synnøva Aga
Bedriftsrådgiver

3 vedlegg

Kopi: Næringslivets Hovedorganisasjon

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: I St.prp. nr. 1 (2002-2003) for Samferdselsdepartementet ble det foreslått å øke Luftfartstilsynets gebyrinntekter med om lag 40 mill. kr slik at totale gebyrinntekter vil utgjøre 84,6 mill. kr for 2003. På denne bakgrunn har Luftfartstilsynet utredet alternativer for å øke graden av selvfinansiering og de kom frem til at et produksjonsavhengig gebyr som legges på den enkelte passasjerreise ville være hensiktsmessig. I St.prp. nr. 1 (2002-2003) ble det derfor foreslått å innføre et gebyr på 4 kr pr. passasjerreise. Et slikt gebyr krever endring av luftfartsloven og i St.prp. nr. 1 (2002-2003) under kap. 4313 står det: "Departementet fremmer i egen odelstingsproposisjon forslag om lovendring som hjemler det nye sikkerhetsgebyret."

Denne odelstingsproposisjonen har imidlertid ikke blitt fremmet for Stortinget, fordi jeg ønsker å vurdere nærmere om det kan være mulig å oppnå ønsket økning i selvfinansieringen innenfor rammen av den tradisjonelle gebyrfinansieringen og vil vurdere hvordan dette kan tilrettelegges på en mest mulig hensiktsmessig måte. I tilfelle en slik løsning krever en lovendring, vil det bli fremmet en odelstingsproposisjon med forslag om endring i luftfartsloven.