Skriftlig spørsmål fra May Hansen (SV) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:205 (2002-2003)
Innlevert: 19.12.2002
Sendt: 19.12.2002
Besvart: 10.01.2003 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

May Hansen (SV)

Spørsmål

May Hansen (SV): På hvilken måte vil samarbeidsministeren for Nordisk Råd sørge for at det enstemmige vedtaket i Nordisk Råds sesjon i Helsinki i oktober 2002, om å sikre tilgangen til elektroniske fagbøker for syns- og lesehemmede skal gjennomføres, når det også foreligger en flertallsmerknad fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen under budsjettbehandlingen for 2002-2003 på vedtaket fra Nordisk Råd?

Begrunnelse

I oktober 2002 i Helsinki ble det fattet et enstemmig vedtak om å sikre tilgang til elektroniske fagbøker for syns- og lesehemmede. Med den teknologiske utviklingen har synshemmede fått utviklet datatekniske lese- og skrivehjelpemiddel, og produksjon av papirutgaver av litteratur er digitalisert. Med noe tilrettelegging kunne disse manusene/fagbøkene vært gjort tilgjengelig for synshemmede, samtidig med andre. Denne muligheten utnyttes ikke. Vedtaket lød som følger:
Nordisk Råd rekommanderer de nordiske landenes regjeringer:

1. Å gjennomgå lovverket i de nordiske landene og de selvstyrte områder og foreslå nødvendig endringer for at synshemmede sikres samme tilgang som allmennheten til åndsverkene i lesbare medier, dvs. i elektronisk form.
2. Å bidra til at kryptering på elektroniske bøker som i dag produseres av spesialbibliotek fjernes, slik at synshemmede får tilgang til elektroniske bøker på tvers av landegrensene.
3. Å bidra til at det opprettholdes eller utvikles en nasjonal standard for tilrettelegging av elektroniske bøker i kommersielle formater.

Dette bør gjelde all etterutdanning, ikke bare for akademikere.

Svein Ludvigsen (H)

Svar

Svein Ludvigsen: Representanten May Hansens spørsmål gjelder rekommandasjon nr. 35/2002 angående elektroniske fagbøker for synshemmede som ble vedtatt på Nordisk Råds 54. sesjon i oktober 2002 i Helsingfors. Etter vanlig prosedyre vil Nordisk Råd i god tid før neste sesjon få oversendt en melding fra regjeringene om hva de nordiske land har foretatt seg for å følge opp vedtaket i Nordisk Råd. Siden rekommandasjonen er rettet til de nordiske lands regjeringer, vil det være formannskapslandet - i 2003 er det Sverige - som vil ha hovedansvaret for å koordinere oppfølgingen av og utformingen av svaret som skal gå til Nordisk Råd. Etter den fastlagte tidsplanen vil samarbeidsministrene sluttbehandle svar på rekommandasjoner man har til behandling medio juni 2003, og man antar at man kan oversende svarene til Nordisk Råd pr. 1. juli 2003.

Vedtaket i Nordisk Råd tar opp et sentralt tema som det bør arbeides målrettet med både nasjonalt og internasjonalt. I Norge er det Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) under Kultur- og kirkedepartementet som skal produsere lyd- og tekstutgaver av fagbøker i ulike formater til syns- og lesehemmede studenter. Det er i dag svært tid- og ressurskrevende å produsere lyd- og tekstutgaver av fagbøker i ulike formater. Behovet er større enn tilbudet, noe som også skyldes at stadig flere unge med syns- og lesehemming tar høyere utdanning. Ny teknologi fører til at det i dag på mange felt er nødvendig å se ulike funksjonshemmede gruppers behov for tjenester i sammenheng. Dette gjelder også for arbeidet med tilrettelegging av digitalt fagstoff i alternative utforminger og dataformater. I dag skjer tilrettelegging som oftest ved at trykte utgaver blir overført til et digitalt format gjennom skanning og optisk lesing av innholdet. Alternativt blir innholdet lest inn slik at det produseres en lydutgave. Forlagenes elektroniske grunnlagsmateriale må gjennomgå en omfattende konvertering for å kunne nyttes i produktutforming for syns- og lesehemmede. Erfaring viser at de aktuelle studentgruppene i stigende grad etterspør elektroniske tekstutgaver. Slike utgaver gis ofte en etterfølgende redaksjonell utforming for å lette studentenes bruk av materialet ved anvendelse av apparatur til lesehjelp.

For forlagene vil det være avgjørende at en parallell elektronisk tilrettelegging kan bli økonomisk forsvarlig.

Det må klarlegges om og på hvilken måte det offentlige bør stimulere en elektronisk parallellproduksjon gjennom støttetiltak. På oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet arbeides det i Norge med en utredning som tar sikte på å avklare problemstillinger knyttet til arbeidet med tilrettelegging av fagstoff for synshemmede.

Et avgjørende virkemiddel for å lette produksjonen av elektroniske versjoner av fagstoff vil være å legge til rette for et samarbeid mellom forlag, forfatter og andre relevante rettighetshaverorganisasjoner, slik at det parallelt med utgivelse av trykte utgaver tilrettelegges en elektronisk versjon i et såkalt universelt format. Et slikt samarbeid kan gjøres innenfor den nåværende åndsverklovens rammer. Relevante organisasjoner i Norge arbeider i dag med et pilotprosjekt for direkte bruk av forlagenes elektroniske produksjonsgrunnlag. En fremtidig elektronisk fagbokproduksjon bør ikke anvende krypteringsmetoder som forutsetter egen programvare for bruk av materialet, da slike metoder hindrer samarbeid over landegrensene.

Fra norsk side vil en gå inn for at Nordisk Råds vedtak følges opp så snart som mulig.