Skriftlig spørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:207 (2002-2003)
Innlevert: 20.12.2002
Sendt: 20.12.2002
Besvart: 07.01.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Asmund Kristoffersen (A)

Spørsmål

Asmund Kristoffersen (A): Tresfjordbrua er et viktig samferdselsprosjekt for kryssing av Tresfjorden langs E136 på strekningen Ålesund - Dombås i Møre og Romsdal. Bompengesøknaden ble sendt til Vegdirektoratet i januar 2002, og har tydeligvis ikke kommet videre.
Hva akter statsråden å gjøre, og hvordan stiller statsråden seg til dette prosjektet?

Begrunnelse

Fylkestinget i Møre og Romsdal behandlet i november 2001 bompengesøknaden fra Tresfjordbrua AS. Vedtaket om å tilrå bygging var enstemmig. Brua har en kostnad på 450 mill. kr. Tresfjordbrua skal finansieres med et statlig tilskudd på 150 mill. kr utbetalt i hvert av årene 2012 og 2013 og med bompenger som nedbetales over 15 år. Fylkestinget tilrådde videre en forskotteringsplan med privat og offentlig aksjekapital. Dette betyr at brua kan stå ferdig i løpet av 2 til 3 år, noe som er betinget av at Stortinget får seg forelagt bompengesøknaden og godkjenner denne. Det er i denne sammenheng grunn til å legge vekt på et uvanlig stort lokalt økonomisk bidrag. Brua fører til en innsparing på ca. 15 km for trafikken på strekningen Ålesund - Dombås og på ca. 22 km for trafikken Molde/Haram/Vestnes - Dombås. Årsdøgntrafikken var i 2000 beregnet til 1 200 biler, og hele 30 pst. av trafikken er tungtrafikk. Veien rundt fjorden som brua skal avløse, er en meget ulykkesbelastet vegstrekning med hele 12 dødsulykker i løpet av 20 år på denne relativt korte strekning. Veien går stort sett gjennom sammenhengende bebyggelse, og trafikken representerer betydelige miljøproblemer.
Det er bekymringsfullt at bompengesøknaden har ligget i Vegdirektoratet helt siden januar 2002, noe som gjør at Stortinget ennå ikke har fått den til behandling. Det er av nevnte grunner meget viktig at dette prosjektet blir realisert, og det forventes nok både fra befolkningen i området, næringslivet, kommunale myndigheter og fylkeskommunale myndigheter at Tresfjordbrua kan bygges slik som planlagt.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: I gjeldende prinsipper for innkreving av bompenger og behandling av slike søknader ligger det til grunn at Vegdirektoratet som sentral vegstyresmakt skal behandle søknadene for å komme med en eventuell tilrådning til søknaden overfor Samferdselsdepartementet. Samferdselsdepartementet har ikke hatt søknaden fra Tresfjordbrua AS til formell behandling. Vegdirektoratet har imidlertid gjort Samferdselsdepartementet kjent med at bompengesøknaden fra Tresfjordbrua AS etter deres oppfatning er problematisk.

Tresfjordbrua er ikke prioritert i handlingsprogrammet for Nasjonal transportplan 2002-2011. Finansieringsplanen for prosjektet legger til grunn statlig refusjon av 300 mill. 2001-kr etter 2011. Vegdirektoratets vurdering er at oppbinding av midler med refusjon utover gjeldende planperiode bryter med prinsipper som Stortinget har lagt til grunn for bompengeprosjekter.

Videre mener Vegdirektoratet at dersom bompengesøknaden nå blir godkjent, vil den kunne få konsekvenser for oppstart av prosjektet E136 Breivika - Lerstad som ligger på samme stamvegrute, ved behandling av Nasjonal transportplan 2006-2015. I gjeldende handlingsprogram som er behandlet av fylkeskommunene, er det avsatt 150 mill. 2002-kr til dette prosjektet i slutten av planperioden 2002-2011. Prosjektet Breivika - Lerstad vil måtte fullfinansieres i neste planperiode. Endelig traséalternativ vil være avgjørende for finansieringsbehovet i neste planperiode, men vil ligge mellom 150 og 420 mill. 2002-kr.

Vegdirektoratet har i brev av 11. juni 2001 gjort fylkeskommunen i Møre og Romsdal kjent med direktoratets betenkeligheter knyttet til bompengesøknaden. Dette skjedde forut for fylkestingets behandling av handlingsprogrammet for perioden 2002-2011 som ble behandlet i juni 2001. Bompengesøknaden for Tresfjordbrua ble behandlet av fylkestinget i desember 2001. Fylkestinget presiserte ved sin tilslutning til bompengesøknaden for Tresfjordbrua at fylkestinget forutsetter at tidligere vedtatte prioriteringer på riks- og stamvegnetter ikke må endres. Videre har Ålesund kommune ved behandlingen av søknaden forbeholdt seg retten til å foreslå prioritering av større veganlegg i regionen, selv om dette skulle medføre en nedprioritering av Tresfjordbrua.

Jeg er innstilt på å få til en avklaring i denne saken i nærmeste framtid, og vil ta nødvendig initiativ overfor Vegdirektoratet får å sikre dette.