Skriftlig spørsmål fra Marit Nybakk (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:209 (2002-2003)
Innlevert: 07.01.2003
Sendt: 08.01.2003
Besvart: 15.01.2003 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): Stortinget bad i Innst. S. nr. 314 (2000-2001) og i inneværende års budsjett Regjeringen om å utrede ulike ordninger for organisering av eierskap og forvaltning av eiendommer, bygg og anlegg med historisk verdi og å komme tilbake til Stortinget med dette. Oscarsborg er åpenbart et slik historisk anlegg.
Vil statsråden påse at den nevnte utredning kommer til Stortinget før driften av Oscarsborg legges ut på anbud?

Begrunnelse

I Aftenposten 4. januar i år fremkom det at Forsvaret pusser opp Oscarsborg festning for å friste eventuelle kjøpere, og at driften av Oscarsborg legges ut på anbud om en ukes tid.
Stortinget har ved flere anledninger, bl.a. ved behandlingen av Innst. S. nr. 122 (2001-2002), jf. St.prp. nr. 36 (2001-2002), vist til Oscarsborg festnings rolle som historisk minnesmerke. Der ble det understreket den helt spesielle verdien av Oscarsborg. I behandlingen av årets budsjett ble Regjeringen bedt om at den snarlig kommer til Stortinget med en utredning av ulike ordninger for organisering av eierskap og forvaltning av eiendommer, bygg og anlegg med historisk verdi, herunder et fond som skissert i Innst. S. nr. 314 (2000-2001).
Etter Aftenpostens oppslag den 4. januar kan det virke som den fremtidige driften av Oscarsborg festning er i ferd med å bli avgjort før Stortinget har behandlet den utredning som Stortinget har bedt om fra Regjeringen ved flere anledninger.

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Regjeringen arbeider nå med en gjennomgang både av modernisering av statens bygge- og eiendomsvirksomhet i sivil sektor i tråd med redegjørelsen "Fra ord til handling" gitt av arbeids- og administrasjonsministeren i Stortinget 24. januar 2002, og en utredning av modeller for fremtidig eierskap og forvaltning av statlige kulturhistoriske eiendommer.

Det vises til at det i St.prp. nr. 1 (2001-2002) for Arbeids- og administrasjonsdepartementet ble varslet at den daværende regjering planla en gjennomgang av statens eiendommer med sikte på å legge grunnlag for en politikk for statlig eierskap og forvaltning av kulturhistorisk viktige eiendommer. Dette er fulgt opp av denne regjering i St.prp. nr. 1 (2002-2003) hvor Regjeringen poengterer at det er en viktig oppgave å sikre at vi som nasjon tar vare på verdifulle kulturminner og at staten har et spesielt ansvar for kulturhistoriske eiendommer.

Arbeidet både med gjennomgang av de kulturhistoriske eiendommer i statlig eie, og sak om fremtidig eierskap og forvaltning av slike eiendommer er ledet av Arbeids- og administrasjonsdepartementet og med deltakelse bl.a. fra Forsvarsdepartementet. I arbeidet legges det vekt på å følge opp føringer og innspill fra Stortinget, slik som merknadene i Innst. S. nr. 314 (2000-2001) og innstillingen til årets budsjett fra forsvarskomiteen, Budsjett-innst. S. nr. 7 (2002-2003). Arbeids- og administrasjonsministeren har meddelt meg at han arbeider med sikte på å komme tilbake til Stortinget med saker om dette så raskt som mulig.

Hovedutfordringen knyttet til de nasjonale festningsverk som er besluttet tatt ut av militær bruk, er å legge forholdene til rette for en verdig alternativ bruk av festningsverkene. Eksisterende kulturell og annen virksomhet må gis levelige kår også i fremtiden. Det er selvsagt ikke slik at disse eiendommene er tenkt solgt ut av statlig eie. Ved å vise kreativitet og finne løsninger gjennom utvikling og utleie vil man tilstrebe å få til levende festningsverk som gjør det mulig å videreføre historien til nye generasjoner, samtidig som tilgjengeligheten sikres for allmennheten. Utvikling og revitalisering av festningsverkene forutsetter at eiendommenes inntektspotensial utnyttes uten at deres verneverdi forringes. Denne typen eiendommer krever naturlig nok vedlikeholdsmidler ut over det som er et normalt nivå for mer moderne byggverk.

I Forsvarsbygg er det opprettet en interimsforvaltning for nasjonale festningsverk som ikke vil ha militær bruk fra høsten 2002, jf. St.prp. nr. 1 (2002-2003). Interimsforvaltningen skal fungere frem til det er etablert en fremtidig forvaltning av de kulturhistoriske eiendommer som skal forbli i statens eie. Det arbeidet som nå gjøres med Oscarsborg er etter min oppfatning helt i tråd med dette, og kan sammenlignes med det som er gjort i forbindelse med to andre nasjonale festningsverk, nemlig Fredrikstad festning og Fredriksvern i Stavern. Fredriksvern er nærmest i sin helhet utleid til Justisdepartementets aktiviteter. I Gamlebyen i Fredrikstad er man kommet langt i å leie ut lokalene, primært til kulturformål, noe som også er i tråd med kommunens ønsker.

At de nasjonale festningsverk som ikke lenger har militær bruk nå planlegges benyttet til annen aktivitet, vil ikke begrense Stortingets muligheter til å velge alternative former for eierskap og/eller forvaltningsform.

Arbeidet med Oscarsborg festning går i korthet ut på å:

- videreføre rollen som nasjonalt historisk festningsverk

- sikre en forvaltning som viderefører verdier og tradisjoner på en etisk og estetisk forsvarlig måte

- skaffe brukere til bygninger og uteareal for hele anlegget

- gjøre Oscarsborg til et levende festningsverk

- sikre tilgjengeligheten for allmennheten.

Antydet utviklingsretning er kurs- og konferansesenter. Vi håper det vil kunne være mulig å finne leietaker som på sikt vil kunne gi oss tilstrekkelige midler slik at dette festningsverket vil være selvfinansierende.

Valg av leietaker vil skje på grunnlag av offentlig konkurranse hvor statens behov for styring og kontroll skal ivaretas i et stramt regelverk for brukere og leietaker. Det er ikke fattet noen beslutning om investeringer på Oscarsborg, men det kan bli aktuelt å ruste deler av anlegget opp, bl.a. for å kunne tilpasse etablissementene til leietakers behov. Kunngjøring av nevnte offentlige konkurranse er planlagt gjort i henhold til regelverk i løpet av 1. halvår 2003.