Skriftlig spørsmål fra Grethe Fossli (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:212 (2002-2003)
Innlevert: 09.01.2003
Sendt: 09.01.2003
Besvart: 16.01.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Grethe Fossli (A)

Spørsmål

Grethe Fossli (A): Oslo Lufthavn AS la i august 2002 fram Lufthavnplan 2001 til høring. I denne la de fram en langsiktig arealbruksplan til bruk både for hovedflyplassens egen planlegging av infrastruktur og som en del av grunnlaget for omliggende kommuners formelle arealplaner. I denne planen foreligger det et trinn II med en framtidig ny tredje rullebane med tilhørende byggesone for hovedfunksjoner.
Mener statsråden det er riktig å båndlegge kommunale arealer når staten eier store arealer i samme område?

Begrunnelse

I Lufthavnplan 2001 er det lagt fram planer for en tredje rullebane. Ifølge OSLs egne prognoser vil et behov for tredje rullebane sannsynligvis være tilstede mot slutten av planperioden, dvs. 2030.
Dette forslaget båndlegger store arealer direkte eller indirekte gjennom rikspolitiske retningslinjer eller arealdisponeringsplaner etter plan- og bygningsloven.
Lufthavnplanens primære forslag innebærer båndlegging av store arealer øst for dagens østre rullebane. Dette er arealer som både i kommuneplan og fylkesplan er disponert til framtidig næringsutvikling. En arealbruk som er nær knyttet til den samfunnsmessige virkningen flyplassen skulle få. Staten eier store arealer som kan benyttes til en framtidig utvidelse av flyplassen, de områdene besittes i dag i hovedsak av Forsvaret.
Ved å planlegge en framtidig tredje rullebane innenfor disse områdene, vil en ikke hindre kommunen i å utnytte sitt område til bl.a. næringsformål.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Etableringen av hovedflyplassen på Gardermoen er en av de største investeringene her i landet i nyere tid. Det er derfor nødvendig at flyplassen har tilstrekkelig kapasitet til å kunne ivareta sin oppgave som det sentrale knutepunkt for nasjonal luftfart også på lengre sikt.

Lufthavnplanens prognoser for framtidig trafikkutvikling er beheftet med betydelig usikkerhet. Dette gjelder både antatt økning i total trafikkmengde og fordelingen av denne mellom flyplasser. Dersom det på lang sikt skulle bli behov for en tredje rullebane finner jeg det naturlig at staten, så langt det er hensiktsmessig, forsøker å bruker sine egne arealer til å dekke flyplassens framtidige arealbehov. Ut over dette mener jeg det er for tidlig å ta stilling til de relativt detaljerte arealbruksspørsmål du forutsetningsvis tar opp i ditt spørsmål.