Skriftlig spørsmål fra Åslaug Haga (Sp) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:216 (2002-2003)
Innlevert: 10.01.2003
Sendt: 10.01.2003
Besvart: 17.01.2003 av utenriksminister Jan Petersen

Åslaug Haga (Sp)

Spørsmål

Åslaug Haga (Sp): Senterpartiet er tilfreds med at Regjeringa offentliggjør krav som er reist mot Norge i GATS-forhandlingene. Vi forstår imidlertid at det samme ikke vil gjøres mht. krav Norge har stilt til andre land. Dette gjør det vanskelig å danne seg et totalbilde av Regjeringas handelspolitikk - f.eks. i forhold til utviklingslandene.
Hvilken strategi har Regjeringa for informasjon om GATS-forhandlingene til 1) offentligheten og 2) Stortinget?

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: I juli i fjor ble det offentliggjort en orientering om Norges bilaterale krav i tjenesteforhandlingene i WTO (GATS) på Utenriksdepartementets internettsider på Odin. I orienteringen fremgår det bl.a. at Norge generelt ikke har stilt ordinære forhandlingskrav til utviklingslandene, men i stedet egne forslag der vi inviterer til kontakt og samarbeid innenfor de forhandlingsområder som foreslås. Dette er et ledd i vår oppfølging av ministererklæringen fra Doha, der vi sluttet oss til å prioritere utviklingslandene i forhandlingene. Hensikten er å aktivt søke å inkludere de fattige landene i tjenesteforhandlingene.

Regjeringen mener det bør være mest mulig åpenhet rundt disse forhandlingene. Det vurderes fortløpende hvordan dette kan gjøres. På Utenriksdepartementets internettsider vil det snart bli offentliggjort en orientering om de krav som Norge har mottatt fra andre land i GATS-forhandlingene. Likeledes arbeides det med en utvidet orientering om de norske forhandlingsforslag og krav. Også annen informasjon om WTO og GATS er offentlig tilgjengelig på Internett. På Utenriksdepartementets internettsider finnes bl.a. GATS-avtalen og tekstene til de norske plenumsforslag.

Jeg vil i nødvendig utstrekning konsultere og orientere Stortinget om forhandlingene og Norges forhandlingsposisjoner.