Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:221 (2002-2003)
Innlevert: 13.01.2003
Sendt: 14.01.2003
Besvart: 20.01.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Det er en årlig økning på ambulanseoppdrag i Norge fra 3-10 pst. Styret ved Sykehuset i Vestfold (SiV) har planlagt omfordeling av funksjonene ved sykehusene i Larvik og Tønsberg, slik at all akutt kirurgi bare skal utføres i Tønsberg. Dette vil vel bety ytterligere økt transportbehov fra Larvik til Tønsberg, særlig utenfor ordinær arbeidstid, altså kveld, natt og helger.
Vet helseministeren om det er foretatt noen prognose på økningen av ambulanseoppdrag fordelt på døgnet og helger pga. dette forslaget om omfordelingen?

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Jeg har forhørt meg med Helse Sør omkring hvilke tiltak som nå planlegges. Det er ikke riktig at all akutt kirurgi skal flyttes fra Larvik til Tønsberg, slik det fremkommer i spørsmålet. Styret for Sykehuset i Vestfold har besluttet å omfordele funksjonene innen indremedisin, kirurgi og ortopedi med det resultat at akutt kirurgi/ortopedi i tidsrommet 20.00-8.00 på hverdager og i helgene skal foretas i Tønsberg. Resten av uken vil akutt kirurgi/ortopedi utføres både ved sykehusene i Larvik og Tønsberg. Endringene i den kirurgiske beredskapen representerer i snitt ca. 0,5 operasjoner i Larvik pr. døgn og ca. 1-2 innleggelser. Behovet for ambulansetransport knyttet til dette, er anslått til å være gjennomsnittlig 0,5-1,0 transport pr. kveld/natt.

Samtidig med endringene i den kirurgiske beredskapen vil Indremedisinsk avdeling i Larvik få flere senger. Dette vil føre til flere akuttinnleggelser i Larvik. I dag mottar Larvik sykehus gjennomsnittlig 4 indremedisinske akuttpasienter pr. kveld/natt (i tidsrommet 16.00-8.00). I Tønsberg mottas det tilsvarende gjennomsnittlig 9 pasienter i samme tidsrom. Etter omleggingen fra 1. april 2003 planlegges det en fordeling av innleggelsene for dette tidsrommet med 6 akutte indremedisinske pasienter til Larvik og 7 til Tønsberg. De fleste av disse pasienter vil ha behov for ambulansetransport.

Helse Sør har lagt til grunn at det etter omfordeling av funksjoner ved Sykehuset i Vestfold pr. 1. april 2003 vil bli behov for 2,5-3,0 ekstra ambulansetransporter mellom Larvik og Tønsberg på kveld og natt. Jeg vil bemerke at utviklingen i antall ambulanseoppdrag i Vestfold tilsvarer den økningen som har vært på landsbasis. I 2001 økte antall ambulanseoppdrag i Vestfold med 10 pst., i 2002 var det en økning på 3 pst.

Som jeg pekte på da denne saken ble tatt opp i Stortingets spørretime 8. januar i år, har Helse Sør for å kvalitetssikre det tilbudet som gis, valgt at ambulansenes responstid er en kvalitetsindikator det skal rapporteres på. Helse Sør har dessuten opplyst at dersom det viser seg at Larvik og Lardal får en dårligere dekning enn andre kommuner i helseregionen, så vil de pålegge Sykehuset i Vestfold å styrke beredskapen. Som jeg opplyste i Stortingets spørretime, har fylkeslegen i Vestfold bedt om at helseforetaket innen 22. januar d.å. redegjør for flere forhold angående ambulansetjenesten. Endringer i transportbehov som følge av endret beredskap ved sykehusene, er et av de områdene fylkeslegen ønsker belyst. Ettersom endringene planlegges iverksatt fra 1. april vil fylkeslegens vurderinger foreligge i forkant, slik at Helse Sør og Sykehuset i Vestfold eventuelt kan justere opplegget.