Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:224 (2002-2003)
Innlevert: 14.01.2003
Sendt: 14.01.2003
Besvart: 20.01.2003 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Hva kan Regjeringen gjøre for å sørge for at norske selskaper som opererer i u-land ikke utnytter slike lands mangel på ressurser og erfaring fra internasjonale forhandlinger, og vil statsråden foreta seg noe for å legge press på PGS for å inngå en avtale med mer rimelige vilkår for São Tomé og Príncipe?

Begrunnelse

Gjennom artikler i Dagens Næringsliv 13. og 14. januar har det kommet for en dag at det norske selskapet Petroleum Geo-Services (PGS) er i konflikt med São Tomé og Príncipe, et av Afrikas fattigste land. Konflikten gjelder oljekontrakter inngått under landets forrige regjering, som den nåværende regjering mener er svært ufordelaktige for São Tomé og Príncipe, og tilsvarende fordelaktige for PGS. Med finansiering fra Verdensbanken har Regjeringen fått amerikanske jurister til å gjennomgå avtalen med PGS. De har kommet fram til at PGS vil sitte igjen med en gevinst som er langt større enn det som er vanlig i tilsvarende avtaler. For São Tomé og Príncipe vil dette bety at landet går glipp av inntekter som kunne vært avgjørende for å heve innbyggernes levestandard og velferd.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Regjeringen arbeider i nært samarbeid med næringslivet og frivillige organisasjoner, forskningsmiljøer og bransjeorganisasjoner aktivt med temaer som menneskerettigheter, miljøansvar, korrupsjon og bedrifters samfunnsansvar ved engasjement i utlandet. Regjeringens rolle i dette arbeidet er i første rekke å øke bevisstheten og kunnskapen omkring problemstillinger knyttet til næringslivets sosiale ansvar.

Et viktig forum for dette arbeidet er Regjeringens konsultative organ for menneskerettigheter og norsk økonomisk engasjement i utlandet, forkortet KOMpakt.

Her deltar representanter for frivillige organisasjoner, næringslivsorganisasjoner, bedrifter og offentlige myndigheter. KOMpakts formål er å bidra til utvikling av tenkning og handling i skjæringsfeltet mellom Norges totale økonomiske engasjement i utlandet og næringslivets sosiale ansvar, slik at bedriftene får et mer robust grunnlag for sine internasjonaliseringsstrategier og konkrete investeringer.

Jeg vil imidlertid understreke at problemstillinger og utfordringer bedriftene møter i internasjonaliseringsprosessen i første rekke er næringslivets eget ansvar. Jeg legger derfor til grunn at norske bedrifter selv ser nødvendigheten av å trekke opp egne retningslinjer for hva som er akseptabel praksis og å definere hva som er bedriftens samfunnsansvar ved etableringer i utlandet. I denne konkrete saken forutsetter jeg at PGS har holdt seg godt innenfor det som er aksepterte normer for samhandling mellom et erfarent selskap som PGS og São Tomé og Príncipe som har liten erfaring fra utvikling av den nasjonale kontinentalsokkelen.