Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:230 (2002-2003)
Innlevert: 15.01.2003
Sendt: 16.01.2003
Besvart: 24.01.2003 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Mener statsråden NRK bør prioritere SMS-chat fremfor de kristne TV-aktørene, og mener statsråden disse fortsatt skal få sende på NRK2-frekvensen etter neste konsesjonsperiode?

Begrunnelse

I henhold til oppslag i pressen ønsker NRK2 å bruke all sendetid mellom kl. 14 og 17 på SMS-chat. Mange kristne aktører som sender på NRK2-frekvensen reagerer sterkt på dette, og har klaget både til kulturministeren og kanalen. Dette har fått NRK2 til å utsette planene fra å gjelde fra 1. januar til 1. april. Dag Arild Valand i Karisma Senter TV kaller dette et taktisk spill fra NRK ettersom 1. april sammenfaller med ny konsesjonsperiode. Han frykter at den siste konsesjonsperioden kan bli den siste. De kristne aktørene har innvendt at SMS-chat bryter med NRK sin rolle som allmennkringkaster. Dette blir kommersielt, og man tjener penger på barn og unge.
Flere innvender også at NRK2 bryter med Stortingets intensjoner om hvilke programmer de må vike for.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Frekvensene for NRK2 er reservert for NRK etter at Stortinget i 1995 åpnet for at NRK kunne starte denne avlastningskanalen. Lokal-TV-konsesjonene for ideelle organisasjoner på NRK2-senderne kom i stand fordi NRK2 i oppstartsperioden ikke fylte hele sendetiden. Stortinget gav sin tilslutning til slik bruk av sendetiden.

Statens medieforvaltning lyste 15. januar i år ut konsesjonene for perioden 1. april 2003-31. desember 2005. NRK har varslet at NRK2 selv vil bruke tre timer mer av sendetiden på hverdager fra 1. april 2003. Jeg forutsetter at innholdet i den utvidede sendetiden er i samsvar med NRKs allmennkringkastingsforpliktelser. For øvrig ligger det innenfor kringkastingssjefens redaksjonelle frihet å bestemme programinnholdet.

Siden konsesjoner for den nye perioden foreløpig ikke er tildelt, er det for tidlig å si noe om hvordan sendetidsfordelingen på NRK2-senderne faktisk vil bli. Dersom den sendetidsendringen NRK har varslet blir gjennomført, vil lokal-TV-konsesjonærene fortsatt ha åtte timer sendetid til rådighet på hverdager og sju timer lørdag og søndag. Konsesjonærene på NRK2-nettet vil følgelig fortsatt ha gode muligheter til å nå ut til svært mange i de respektive områder.

NRK har uttalt følgende om bruken av sendetid:

"Påstander som spørsmålsstilleren refererer fra pressen om at NRK2 vil bruke all sendetid mellom klokken 14 og 17 på SMS-chat, er ikke riktige. Sendetiden vil ønskes også til uttesting av nye programtilbud i dette tidsrommet. Det kan bl.a. være aktuelt for NRK å utvide tilbudet til barn og unge. Vi ser på muligheter for et prøveprosjekt mot et digitalt barnetilbud. Slike utprøvinger vil NRK2-nettet egne seg meget godt til, og publikum vil få et større tilbud fra NRK totalt sett."

Om det blir en ny periode for konsesjonærene fra 2006 er vanskelig å forutsi. Dette vil bl.a. avhenge av om det blir bygget et digitalt bakkenett for fjernsyn. Statens medieforvaltning har i brev av 16. desember 2002 varslet konsesjonærene om at frekvensene for de analoge NRK2-senderne kan bli tatt i bruk i et digitalt bakkenett for fjernsyn dersom et slikt nett blir utbygd. Dette spørsmålet vil bli forelagt Stortinget. Jeg vil for øvrig vise til at det i konsesjonsutlysningen for det digitale bakkenettet ble forutsatt at konsesjonæren skal stille en mindre del av kapasiteten til rådighet for ideelle organisasjoner, livssynsorganisasjoner mv.